Zapro­sze­nie na spo­tka­nie Wielkanocne

Zapro­sze­nie na spo­tka­nie Wielkanocne

29 mar­ca 2023r.

Zapro­sze­nie

Ser­decz­nie Zapraszamy

Gro­no Peda­go­gicz­ne, Eme­ry­to­wa­nych Nauczy­cie­li,
Pra­cow­ni­ków Admi­ni­stra­cji i Obsłu­gi

na spo­tka­nie z oka­zji zbli­ża­ją­cych się Świąt Wiel­ka­noc­nych,
któ­re odbę­dzie się 5 kwiet­nia 2023 r. o godz. 15:20 na auli szkol­nej.
 
Zapra­sza­my
 
Dyrek­cja,
Samo­rząd Uczniowski