ZST ponow­nie na podium!

ZST ponow­nie na podium!

czer­wiec 2019r.

W pią­tek 31 maja 2019r. na sesji Mło­dzie­żo­wej Rady Mia­sta Chełm roz­strzy­gnię­to dwa kon­kur­sy: „Mło­dzie­żo­wy Lider” i „Chełm w Komie”.

Uczeń Tech­ni­kum Infor­ma­tycz­ne­go Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie Seba­stian Kraw­czuk został lau­re­atem kon­kur­su „Chełm w Komie”, któ­re­go celem było poka­za­nie walo­rów mia­sta. Pro­mo­cyj­ny film oprócz uro­czych zakąt­ków niedź­wie­dzie­go gro­du pro­mo­wał for­my spę­dza­nia cza­su wol­ne­go i zale­ty prze­ko­nu­ją­ce mło­dzież do pozo­sta­nia w macie­rzy­stym mie­ście. Nauczy­cie­lem wspie­ra­ją­cym ucznia w pra­cy nad fil­mem była p. Beata Świderska.

To już kolej­ny suk­ces mło­dzie­ży ZST w tym kon­kur­sie w poprzed­nim roku nasz film otrzy­mał wyróżnienie.

War­to nad­mie­nić, że w kon­kur­sie Mło­dzie­żo­wy Lider wzię­ły udział 2 uczen­ni­ce Kin­ga Manaj i Domi­ni­ka Bła­ziak z Tech­ni­kum Gra­fi­ki i Poli­gra­fii Cyfro­wej. Obie uczen­ni­ce już od pierw­szej kla­sy anga­żu­ją się w pra­cę Mło­dzie­żo­wej Rady Mia­sta Chełm i roz­wi­ja­ją kom­pe­ten­cje inter­per­so­nal­ne, orga­ni­za­cyj­ne i samo­rzą­do­we, przy­czy­nia­jąc się do pro­mo­cji miasta.

Domi­ni­ka Bła­ziak dosta­ła się do dru­gie­go eta­pu kon­kur­su i mimo, że nie uzy­ska­ła tytu­łu Lide­ra jej wkład w pra­cę Mło­dzie­żo­wej Rady Mia­sta Chełm jest nie­oce­nio­ny i tym bar­dziej war­ty pod­kre­śle­nia, że anga­żu­jąc się we wszyst­kie pla­no­wa­ne dzia­ła­nia Rady jest wzo­rem do naśla­do­wa­nia w naszej szkole.