ZIEMIĘ MAMY TYLKO JEDNĄ: STRATEGIA UE PRZECIWKO ZMIANIE KLIMATU

ZIEMIĘ MAMY TYLKO JEDNĄ: STRATEGIA UE PRZECIWKO ZMIANIE KLIMATU

20 lute­go 2024 r. Zespół Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie został zakwa­li­fi­ko­wa­ny do udzia­łu w sesji spe­cjal­nej pro­gra­mu Euro­sco­la dla szkół Amba­sa­do­rów Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go EPAS w Strasburgu.
Euro­sco­la to kon­kurs wie­dzy o UE skie­ro­wa­ny do mło­dzie­ży pol­skich szkół ponad­pod­sta­wo­wych. Ucznio­wie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie: Dorosz Kin­ga, Maj­dań­ska Julia, Dycz­ko Tomasz, Kien­drak Maciej Daniel, Koza­czuk Kac­per Anto­ni, zre­ali­zo­wa­li dwa zada­nia kreatywne:

 1. Film o dłu­go­ści 30 s: „Gło­suj na przyszłość”.
 2. Mem (gra­fi­ka z tek­stem): „Twój głos może ura­to­wać las i miesz­ka­ją­ce tam zwierzęta”.

11 grud­nia 2023 r. jury kon­kur­su wyło­ni­ło 14 szkół z całej Pol­ski, któ­re otrzy­ma­ły dofi­nan­so­wa­nie na wyjazd swo­jej gru­py repre­zen­ta­tyw­nej, liczą­cej 20 uczniów na sesję spe­cjal­ną do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go w Strasburgu.

Pod­czas posie­dze­nia sesji spe­cjal­nej 20 lute­go 2024 r. Zespół Szkół Technicznych
w Cheł­mie repre­zen­to­wał Pań­stwo Pol­skie na forum 27 państw. Par­la­ment Euro­pej­ski w Stras­bur­gu pod­jął dys­ku­sję na temat : „ZIEMIĘ MAMY TYLKO JEDNĄ: STRATEGIA UE PRZECIWKO ZMIANIE KLIMATU”.

W sali ple­nar­nej Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go wrę­czo­no dyplo­my hono­ro­wym daw­com krwi za szla­chet­ną posta­wę i aktyw­ny udział w rato­wa­niu ludz­kie­go życia poprzez włą­cze­nie się w ideę krwio­daw­stwa międzynarodowego.

Nagro­dze­ni ucznio­wie to:

 • Świ­der­ski Radosław,
 • Lew­czuk Fabian,
 • Dywań­ski Sebastian,
 • Paku­ła Rafał,
 • Para­da Tomasz,
 • Wró­bel Kamil,
 • Koziej Miko­łaj,
 • Krzy­ża­now­ski Kacper,
 • Kien­drak Maciej Daniel,
 • Koza­czuk Kac­per Antoni,
 • Stę­pień Martyna,
 • Luba­szew­ski Michał Gabriel,
 • Kaczo­row­ski Bartosz,
 • Krzy­wic­ki Mikołaj,
 • Olech Woj­ciech,
 • Kara­mać Kacper,
 • Grąd­kow­ski Sebastian.

Celem pro­gra­mu jest posze­rza­nie wie­dzy uczniów szkół śred­nich z zakre­su euro­pej­skiej demo­kra­cji par­la­men­tar­nej, euro­pej­skich war­to­ściach oby­wa­tel­skich, pro­ce­sów demo­kra­tycz­nych, pro­ce­sów decy­zyj­nych oraz roli Par­la­men­tu Europejskiego.

Na zakoń­cze­nie poby­tu ucznio­wie zwie­dzi­li naj­waż­niej­sze atrak­cje tury­stycz­ne mia­sta. Mło­dzież podzi­wia­ła m.in.: Kate­drę Naj­święt­szej Marii Pan­ny – jed­ną z głów­nych atrak­cji mia­sta, Kościół św. Paw­ła, Pałac Reń­ski, Biblio­te­kę Naro­do­wą i Uni­wer­sy­tec­ką, Plac Repu­bli­ki oraz naj­pięk­niej­szą dziel­ni­cę mia­sta – nazy­wa­ną Małą Francją.

W trak­cie poby­tu w Niem­czech mło­dzież mogła zwie­dzić Muzeum Tech­ni­ki w Horn­bach Sin­she­im oraz Haut-Koenigs­bo­urg – masyw­ny zamek obron­ny góru­ją­cy nad hory­zon­tem nie­da­le­ko miej­sco­wo­ści Orschwil­ler w Alzacji.

Orga­ni­za­to­rzy wyjaz­du pani Mag­da­le­na Baj­kow­ska – nauczy­ciel języ­ka angiel­skie­go, pan Mariusz Śli­wa – nauczy­ciel histo­rii i wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie, rodzi­ce i mło­dzież, wyra­ża­ją ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia Dyrek­cji Gene­ral­nej ds. Komu­ni­ka­cji Biur Łącz­ni­ko­wych Jed­nost­ka Łącz­no­ści z Odwie­dza­ją­cy­mi i Oby­wa­te­la­mi – Stras­burg, Biu­ru Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go w Pol­sce, jak rów­nież prze­woź­ni­ko­wi panu Jano­wi Kogu­ciu­ko­wi – P. T. U. GRAN-SPED z Doro­hu­ska za pomoc w orga­ni­za­cji wyjazdu.