ZST to wię­cej niż szko­ła – to przygoda!

ZST to wię­cej niż szko­ła – to przygoda!

Dro­dzy Ucznio­wie klas ósmych!

Biblio­te­ka Peda­go­gicz­na w Cheł­mie w dniach 5.03.2024r.-7.03.2024r. orga­ni­zu­je „Gieł­dę Szkół”. Uczest­ni­czą w niej ucznio­wie ZST, któ­rzy przy­go­to­wa­li dla Was atrak­cyj­ne sto­isko z pre­zen­ta­cją ofer­ty edu­ka­cyj­nej naszej szko­ły. Wie­my, że nie łatwo od razu pod­jąć traf­ną decy­zję, dla­te­go roz­mo­wa ze star­szy­mi kole­ga­mi pomo­że Wam doko­nać wła­ści­we­go i świa­do­me­go wybo­ru dal­szej dro­gi kształcenia.

Nauka w ZST to dla Was szan­sa zdo­by­cia dodat­ko­wych kwa­li­fi­ka­cji poszu­ki­wa­nych na ryn­ku pra­cy i pre­mio­wa­nych przez pra­co­daw­ców np. w zakre­sie pro­gra­mów wspo­ma­ga­nia pro­jek­to­wa­nia Soli­dEd­ge, CNC (obra­bia­rek ste­ro­wa­nych nume­rycz­nie), SEP (eks­plo­ata­cji urzą­dzeń, insta­la­cji i sie­ci elek­tro­ener­ge­tycz­nych), spa­wa­nia meto­dą MIG, MAG, two­rze­nia apli­ka­cji w języ­ku Python, pro­gra­mo­wa­nia mikro­pro­ce­so­rów serii AVR. Nie­oce­nio­nym atu­tem nauki w ZST jest to, że swo­je umie­jęt­no­ści dosko­na­lić będzie­cie pod­czas prak­tyk zawo­do­wych u cenio­nych w regio­nie, kra­ju i za gra­ni­cą pracodawców.

W ZST dzie­li­my się wie­dzą, zara­ża­my pasją, uczy­my odpo­wie­dzial­no­ści, otwar­to­ści i sumien­no­ści. Daje­my szan­sę zdo­by­cia zawodu.

Dro­dzy Ucznio­wie klas ósmych! Zapra­sza­my Was na Dzień Otwar­tych Drzwi 21marca 2024r. Przy­wi­taj­my wspól­nie wio­snę o godzi­nie 10.00.

Zapra­sza­my!

Spo­łecz­ność ZST