Mate­ma­ty­ka w Tech­ni­ce dla Technika

Mate­ma­ty­ka w Tech­ni­ce dla Technika

29 lute­go 2024 r. na Poli­tech­ni­ce Lubel­skiej odby­ło się uro­czy­ste ogło­sze­nie wyni­ków i pod­su­mo­wa­nie kon­kur­su mate­ma­tycz­ne­go „Mate­ma­ty­ka w Tech­ni­ce dla Technika” .

Kon­kurs skła­da się z trzech eta­pów: szkol­ne­go, mię­dzysz­kol­ne­go i fina­łu. Jego orga­ni­za­to­rem jest Zespół Szkół Elek­tro­nicz­nych w Lubli­nie pod patro­na­tem Poli­tech­ni­ki Lubel­skiej. W kon­kur­sie rywa­li­zu­ją ze sobą ucznio­wie woje­wódz­twa lubel­skie­go, pod­kar­pac­kie­go, świę­to­krzy­skie­go, mazo­wiec­kie­go i mało­pol­skie­go. Głów­ną nagro­dą jest indeks na Poli­tech­ni­kę Lubelską.

Nasz uczeń Seba­stian Dywań­ski z kl 5 KP uzy­skał dyplom finalisty.

Gra­tu­lu­je­my i życzy­my kolej­nych sukcesów.