ZST kon­ty­nu­uje Naro­do­we Czy­ta­nie – tym razem on-line

ZST kon­ty­nu­uje Naro­do­we Czy­ta­nie – tym razem on-line

wrze­sień 2020r.

Ser­decz­nie zapra­sza­my Spo­łecz­ność ZST na Naro­do­we Czy­ta­nie Bal­la­dy­ny Juliu­sza Sło­wac­kie­go, w sobo­tę 5 wrze­śnia 2020 w godz. 9.00 – 11.00

Ze wzglę­dów bez­pie­czeń­stwa Bal­la­dy­nę czy­ta­my on-line (przez Micro­soft Teams).

Lek­tu­rę moż­na wypo­ży­czyć w naszej bibliotece.

Zapra­sza­my do udziału