Uro­czy­ste roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go 2020/2021

Uro­czy­ste roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go 2020/2021

wrze­sień 2020r.

„Edu­ka­cja jest naj­sil­niej­szą bro­nią, któ­rą może­my użyć, aby zmie­nić świat”

Nel­son Mandela

Po wie­lu tygo­dniach zdal­nej nauki, w warun­kach szcze­gól­nych, z zacho­wa­niem wszyst­kich zasad bez­pie­czeń­stwa roz­po­czę­li­śmy nowy rok szkol­ny 2020/2021. Spo­tka­nia uczniów z wycho­waw­ca­mi odby­ły się zgod­nie z har­mo­no­gra­mem w salach lek­cyj­nych. Nato­miast w ofi­cjal­nych inau­gu­ra­cjach na auli szkol­nej o godz.11.00 i 12.30 dla uczniów klas pierw­szych uczest­ni­czy­ła Dyrek­tor Szko­ły p. Bar­ba­ra Baluk, Wice­dy­rek­tor p. Janusz Naj­da, Wycho­waw­cy oraz Przed­sta­wi­cie­le Samo­rzą­du Uczniowskiego.

Spo­tka­nia roz­po­czę­ło wpro­wa­dze­nie sztan­da­ru i uro­czy­ste, wspól­ne odśpie­wa­nie hym­nu państwowego.

Otwar­cia uro­czy­sto­ści doko­na­ła p. Dyrek­tor, któ­ra po powi­ta­niu wszyst­kich przy­by­łych, pod­kre­śli­ła histo­rycz­ny wymiar 1 wrze­śnia – 81 rocz­ni­cy wybu­chu II woj­ny świa­to­wej. Zwra­ca­jąc się do absol­wen­tów szkół pod­sta­wo­wych, wyra­zi­ła prze­ko­na­nie o traf­no­ści doko­na­ne­go wybo­ru, ponie­waż roz­po­czy­na­ją naukę w szko­le tech­nicz­nej o naj­bo­gat­szych tra­dy­cjach w regio­nie. Zazna­czy­ła tak­że, że szko­ła jest w peł­ni przy­go­to­wa­na aby bez­piecz­nie reali­zo­wać naukę w try­bie stacjonarnym.

Następ­nie, pod prze­wod­nic­twem p. Ire­ne­usza Woj­ta­sza­ka, odby­ło się Ślu­bo­wa­nie na Sztan­dar Szko­ły uczniów klas pierw­szych, któ­rzy wer­sy Roty potwier­dza­li uro­czy­stym „Ślu­bu­je­my!”.

Po czę­ści ofi­cjal­nej głos zabra­ła prze­wod­ni­czą­ca Samo­rzą­du Uczniow­skie­go, uczen­ni­ca kla­sy matu­ral­nej Kin­ga Manaj, któ­ra po powi­ta­niu naj­młod­szych kole­ża­nek i kole­gów wyra­zi­ła żal, że w dzi­siej­szej uro­czy­sto­ści nie mogą uczest­ni­czyć rodzi­ce przy­by­łych uczniów. W swo­im prze­mó­wie­niu zapew­ni­ła, że każ­dy z nich ma szan­sę odna­leźć tu swo­je miej­sce, odkry­wać swo­je pasje i zain­te­re­so­wa­nia. Zachę­ci­ła do obda­rze­nia zaufa­niem dyrek­cji szko­ły, wycho­waw­ców, nauczy­cie­li, pra­cow­ni­ków, a tak­że star­szych kole­gów. Na koniec życzy­ła speł­nie­nia naj­pięk­niej­szych marzeń, nawet tych, któ­re dzi­siaj wyda­ją się bar­dzo odległe.

Absol­went ZST, lau­re­at olim­pia­dy fizycz­nej oraz Dia­men­to­we­go Indek­su, Prze­my­sław Kociu­ba zło­żył wyra­zy podzię­ko­wa­nia dyrek­cji oraz gro­nu peda­go­gicz­ne­mu za oka­za­ne wspar­cie i pomoc w osią­ga­niu suk­ce­sów szkol­nych. Następ­nie zwró­cił się do przy­by­łych uczniów, potwier­dza­jąc, że wybór jaki doko­na­li jest począt­kiem speł­nia­nia ich marzeń. Pomi­mo wie­lu sytu­acji, któ­re napo­tka­ją w swo­im życiu, muszą pamię­tać, że nigdy nie jest za póź­no aby odnieść sukces.

Spo­tka­nie zakoń­czy­ła prze­wod­ni­czą­ca Samo­rzą­du Uczniow­skie­go, Kin­ga Manaj, któ­ra w spo­sób humo­ry­stycz­ny przed­sta­wi­ła recep­tu­rę na odnie­sie­nie szkol­ne­go sukcesu:

„W tym wier­szu wszyst­kich poinformuję,

Co moż­na robić, by nie mieć dwójek:

Moż­na do snu się kła­dąc wieczorem

Wsu­wać pod łóź­ko z książ­ka­mi worek.

Moż­na też, ze snu budząc się rano

Stuk­nąć trzy razy książ­ką w kolano.

Idąc do szko­ły moż­na po drodze

Postać pod drze­wem na jed­nej nodze.

No i pamię­tać – byś rano mógł

Przejść lewą nogą przez szkol­ny próg.

To wszyst­ko moż­na. Trud­ne to nie jest,

Lecz by pomo­gło – próż­ne nadzieje

A ten – kto dobrym uczniem być chce,

Co trze­ba robić – sam dobrze wie”.

J. Jesio­now­ski

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„135”]