Dni Hono­ro­we­go Krwio­daw­stwa Pol­skie­go Czer­wo­ne­go Krzyża

Dni Hono­ro­we­go Krwio­daw­stwa Pol­skie­go Czer­wo­ne­go Krzyża

5 grud­nia 2022r.

26 listo­pa­da 2022r. w Lubli­nie odby­ło się uro­czy­ste spo­tka­nie, na któ­rym odzna­cze­ni zosta­li Hono­ro­wi Daw­cy Krwi. Jede­na­stu Krwio­daw­ców z nasze­go woje­wódz­twa zosta­ło odzna­czo­nych Krzy­ża­mi Zasłu­gi, nada­wa­ny­mi przez Pre­zy­den­ta Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej. Za szcze­gól­ne zasłu­gi w roz­wo­ju Ruchu Hono­ro­we­go Krwio­daw­stwa PCK Srebr­nym Krzy­żem Zasłu­gi wyróż­nio­ny został pan Mariusz Śli­wa. Nie­oce­nio­ny pro­pa­ga­tor hono­ro­we­go krwio­daw­stwa wśród mło­dzie­ży ZST otrzy­mał rów­nież Medal Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej.
 
Zespół Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie od wie­lu lat zaj­mu­je czo­ło­we miej­sca w corocz­nych edy­cjach Tur­nie­ju „Mło­da Krew Ratu­je Życie”, orga­ni­zo­wa­ne­go przez Zarząd Głów­ny PCK. Szko­ła zaję­ła I miej­sce w Pol­sce w kate­go­rii „Pro­mo­cji Hono­ro­we­go Krwio­daw­stwa”. Lubel­ski Odział Okrę­go­wy wyróż­nił szko­łę za zaję­cie pierw­szych miejsc na w kate­go­rii „Pro­mo­cja Hono­ro­we­go Krwio­daw­stwa” oraz w kate­go­rii „Naj­więk­sza ilość odda­nej krwi” eta­pu okrę­go­we­go kolej­nych edy­cji Tur­nie­ju „Mło­da Krew Ratu­je Życie”.
 
Od 1972 roku obcho­dzo­ne są w Pol­sce Dni Hono­ro­we­go Krwio­daw­stwa PCK. Dar ser­ca mło­dzie­ży przy­czy­nia się do zabez­pie­cze­nia potrzeb pol­skiej służ­by zdro­wia w zakre­sie krwi, a pra­ca pro­pa­ga­to­rów i orga­ni­za­to­rów hono­ro­we­go krwio­daw­stwa spra­wia, że idea bez­in­te­re­sow­nej pomo­cy dru­gie­mu czło­wie­ko­wi sta­ła się popu­lar­na wśród mło­de­go poko­le­nia Polaków.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„194”]