SPOTKANIE LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DYREKTORAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK

SPOTKANIE LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DYREKTORAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK

22 kwiet­nia 2024r. w naszej szko­le odby­ło się spo­tka­nie Toma­sza Sza­błow­skie­go – Lubel­skie­go Kura­to­ra Oświa­ty dyrek­to­ra­mi szkół i pla­có­wek. Pre­le­gen­ci poru­szy­li kwe­stie zwią­za­ne z pro­ce­du­rą wdra­ża­nia Stan­dar­dów Ochro­ny Mało­let­nich (Tomasz Sza­błow­ski – Lubel­ski Kura­tor Oświa­ty), wewnątrz­sz­kol­ny­mi zasa­da­mi oce­nia­nia (Arka­diusz Kwie­ciń­ski – Dyrek­tor Dele­ga­tu­ry w Cheł­mie Kura­to­rium Oświa­ty w Lubli­nie), pro­ce­du­ra­mi i har­mo­no­gra­mem rekru­ta­cji do szkół i pla­có­wek (Ewa Lik – Matu­ła i Janusz Kor­ne­luk –wizy­ta­to­rzy Dele­ga­tu­ry w Cheł­mie Kura­to­rium Oświa­ty w Lubli­nie). Omó­wio­no rów­nież kwe­stie zwią­za­ne ze zja­wi­skiem prze­mo­cy fizycz­nej, psy­chicz­nej oraz cyber­prze­mo­cy wśród dzie­ci i mło­dzie­ży (sierż. szt. Ange­li­ka Głąb-Kunysz – Komen­da Miej­ska Poli­cji w Cheł­mie) oraz pomo­cą psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­na dla ofiar i spraw­ców prze­mo­cy wśród dzie­ci i mło­dzie­ży( Beata Adam­czyk – Dyrek­tor Porad­ni Psy­cho­lo­gicz­no-Peda­go­gicz­nej w Pła­wa­ni­cach oraz Anna Kasz­te­lan – psy­cho­log Porad­ni Psy­cho­lo­gicz­no-Peda­go­gicz­nej w Pła­wa­ni­cach oraz Cen­trum Psy­cho­lo­gii i Psy­cho­te­ra­pii Euro-Medi­ca w Chełmie ).