Pod­su­mo­wa­nie wyni­ków eli­mi­na­cji okrę­go­wych i cen­tral­nych olim­piad inno­wa­cji tech­nicz­nych i wynalazczości.

Pod­su­mo­wa­nie wyni­ków eli­mi­na­cji okrę­go­wych i cen­tral­nych olim­piad inno­wa­cji tech­nicz­nych i wynalazczości.

czer­wiec 2023r.

Jeśli praw­dą jest, że czło­wiek bez pasji nudzi swo­ją duszę to w dniu 1.06.2023r. na auli w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych im. gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza-Szysz­ko nikt nie był znu­dzo­ny.
 
Na uro­czy­stym pod­su­mo­wa­niu wyni­ków eli­mi­na­cji okrę­go­wych i cen­tral­nych olim­piad inno­wa­cji tech­nicz­nych i wyna­laz­czo­ści poja­wi­li się mło­dzi i zdol­ni ucznio­wie, obda­rze­ni tech­nicz­ny­mi talen­ta­mi, któ­rzy, uczest­ni­cząc w zma­ga­niach na kolej­nych szcze­blach olim­pij­skich eli­mi­na­cji, potwier­dza­ją, że inno­wa­cyj­ność jest nie­zbęd­na, aby nadą­żyć za zmie­nia­ją­cym się świa­tem.
 
W obec­nym roku szkol­nym mło­dzież szkół ponad­pod­sta­wo­wych z nasze­go okrę­gu osią­gnę­ła bar­dzo wyso­kie wyni­ki w pię­ciu olim­pia­dach, któ­rych głów­nym orga­ni­za­to­rem jest Pol­ski Zwią­zek Sto­wa­rzy­szeń Wyna­laz­ców i Racjo­na­li­za­to­rów z sie­dzi­bą w War­sza­wie, we współ­pra­cy z Mini­ster­stwem Edu­ka­cji i Nauki oraz Urzę­dem Paten­to­wym Rzecz­po­spo­li­tej,
· Olim­pia­dzie Inno­wa­cji Tech­nicz­nych w Elek­tro­ni­ce i Mecha­tro­ni­ce
· Olim­pia­dzie Inno­wa­cji Tech­nicz­nych w Mecha­ni­ce
· Olim­pia­dzie Inno­wa­cji Tech­nicz­nych w Tele­ko­mu­ni­ka­cji i Infor­ma­ty­ce
· Olim­pia­dzie Inno­wa­cji Tech­nicz­nych w Ochro­nie Śro­do­wi­ska
· Olim­pia­dzie Wie­dzy o Wyna­laz­czo­ści
 
Hono­ro­wy Patro­nat nad eli­mi­na­cja­mi okrę­go­wy­mi olim­piad objął Pan Jakub Bana­szek ‑Pre­zy­dent Mia­sta Chełm, a orga­ni­za­to­rem w naszym okrę­gu jest „RKTiR” Sto­wa­rzy­sze­nie Edu­ka­cyj­no- Tech­nicz­ne w Cheł­mie.
 
Udział w olim­pia­dach wyma­ga od uczniów sze­ro­kie­go wachla­rza zna­jo­mo­ści zagad­nień z takich dzie­dzin jak: elek­tro­ni­ka, elek­try­ka, mecha­tro­ni­ka, mecha­ni­ka, auto­ma­ty­ka, robo­ty­ka, ochro­na śro­do­wi­ska a nawet pra­wo.
 
Pro­jek­ty, zgło­szo­ne z okrę­gu chełm­skie­go na eli­mi­na­cje okrę­go­we i cen­tral­ne, to efekt cało­rocz­nej pra­cy uczniów: kon­struk­cyj­nej, badaw­czej lub uspraw­nia­ją­cej ist­nie­ją­ce roz­wią­za­nia. Uzy­ska­ne na szcze­blu cen­tral­nym wyni­ki: 7 lau­re­atów 8 fina­li­stów potwier­dza­ją, że ich pra­ca przy­nio­sła zamie­rzo­ne efek­ty, dając im wstęp na wie­le uczel­ni tech­nicz­nych oraz 100% wynik na czę­ści pisem­nej egza­mi­nu zawo­do­we­go.
 
Tego­rocz­ny­mi lau­re­ata­mi i fina­li­sta­mi eli­mi­na­cji cen­tral­nych zosta­li:
W OLIMPIADZIE WIEDZY O WYNALAZCZOŚCI:
Miko­łaj Soja i Miłosz Andrysz­czuk – z I Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go w Cheł­mie i Rado­sław Świ­der­ski z Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie. Ucznio­wie dru­ży­no­wo wywal­czy­li I miej­sce w kra­ju i uzy­ska­li tytuł „Lau­re­at Olim­pia­dy”.
 
OLIMPIADZIE INNOWACJI TECHNICZNYCH W TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYCE w Blo­ku Tele­tech­nicz­nym: Karol Gałan z Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie uzy­skał tytuł Lau­re­at Olim­pia­dy”, nato­miast Woj­ciech Olech i Julian Dro­ho­byl­ski z Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie tytuł „Fina­li­sta Olim­pia­dy”.
 
W Blo­ku pro­gra­mi­stycz­nym tytuł „Fina­li­sta Olim­pia­dy” wywal­czy­li Gabriel Gil z ZST w Cheł­mie i Jan Kawiak z Zespo­łu Szkół Zawo­do­wych nr 1 i II Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go we Wło­da­wie. Dru­ży­no­wo zdo­by­li IV miej­sce.
 
OLIMPIADZIE INNOWACJI TECHNICZNYCH W ELEKTRONICE I MECHATRONICE na eli­mi­na­cjach cen­tral­nych wyróż­nie­nie przy­zna­no pra­cy uczniów z Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie pt. „Ste­ro­wa­nie urzą­dze­nia­mi domo­wy­mi z wyko­rzy­sta­niem stan­dar­du KNX” Auto­rzy pra­cy: Bar­tło­miej Dobosz, Szy­mon Nowak, Jakub Rodzik uzy­ska­li tytuł „Fina­li­sta Olim­pia­dy”.
 
OLIMPIADZIE INNOWACJI TECHNICZNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA pra­ca „Igły sosny jako bio­in­dy­ka­to­ry zanie­czysz­czeń powie­trza SO2 w wybra­nych loka­li­za­cjach mia­sta Chełmz Zespo­łu Szkół Eko­no­micz­nych i Mun­du­ro­wych w Cheł­mie zdo­by­ła III miej­sce, autor­ki pra­cy Niko­la Mat­czukEli­za Kamiń­ska uzy­ska­ły tytuł „Lau­re­at Olim­pia­dy”. Wyróż­nie­nie przy­zna­no pra­cy „Wyko­rzy­sta­nie kory sosny zwy­czaj­nej do oce­ny zanie­czysz­czeń powie­trza pyła­mi cemen­to­wo-wapien­ni­czy­mi przy głów­nych uli­cach mia­sta Chełm” z I Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go w Cheł­mie, autor­ka pra­cy Anie­la Kolen­da uzy­ska­ła tytuł „Fina­li­sta Olim­pia­dy”.
 
W OLIMPIADZIE INNOWACJI TECHNICZNYCH W MECHANICE pra­ca „Mecha­nizm elek­trycz­nej zmia­ny pół­bie­gu” wyko­na­na przez Karo­la Sło­miń­skie­go ” z Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie zdo­by­ła na eta­pie cen­tral­nym III miej­sce, a jej autor tytuł „Lau­re­at Olim­pia­dy”.
 
Tak wyso­kie wyni­ki naszych uczniów upla­so­wa­ły region chełm­ski na zaszczyt­nym pierw­szym miej­scu wśród 23 okrę­gów repre­zen­to­wa­nych przez Klu­by Tech­ni­ki lub Sto­wa­rzy­sze­nia Tech­nicz­ne, o czym poin­for­mo­wa­li obec­ni na uro­czy­sto­ści Pan Sta­ni­sław Janow­czyk Pre­zy­dent Pol­skie­go Związ­ku Wyna­laz­ców i Racjo­na­li­za­tor i Pan Ryszard Baj­kow­ski Wice­pre­zy­dent PZSWiR.
 
Pod­czas pod­su­mo­wa­nia na wnio­sek Zarzą­du „RKTiR” Sto­wa­rzy­sze­nia Edu­ka­cyj­no – Tech­nicz­ne­go w Cheł­mie Zarząd Głów­ny Fede­ra­cji Sto­wa­rzy­szeń Nauko­wo – Tech­nicz­nych Naczel­nej Orga­ni­za­cji Tech­nicz­nej w War­sza­wie wyróż­nił Zło­tą Odzna­ką Hono­ro­wą Pana Hen­ry­ka Kar­ta­szyń­skie­go z fir­my Pro-Pro­ject oraz srebr­ny­mi hono­ro­wy­mi odzna­ka­mi NOT Panów: Grze­go­rza Czy­ży­ka dyrek­to­ra Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie i Andrze­ja Dża­ma­na nauczy­cie­la ZST. Ponad­to Zarząd RKTiR posta­no­wie­niem zarzą­du sta­tu­et­kę „Nauczy­ciel pro­pa­ga­tor inno­wa­cji” przy­znał Panu Sta­ni­sła­wo­wi Kwa­śnie­wi­czo­wi z Zespo­łu Szkół Zawo­do­wych Nr 1 i II LO we Wło­da­wie i Panu Grze­go­rzo­wi Jego­ro­wo­wi z Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie.
 
Orga­ni­za­to­rzy olim­piad doce­ni­li trud i zaan­ga­żo­wa­nie nauczy­cie­li przy­go­to­wu­ją­cych mło­dzież do olim­pij­skich zma­gań. Pan Jerzy Jonak -Rzecz­nik Paten­to­wy, prze­wod­ni­czą­cy komi­sji okrę­go­wej wrę­czył podzię­ko­wa­nia i nagro­dy: Paniom: Moni­ce Wro­niec­kiejIlo­nie Godew­skiej (Zespół Szkół Eko­no­micz­nych i Mun­du­ro­wych w Cheł­mie), Iwo­nie Cho­do­row­skiej (IV Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go w Cheł­mie), Han­nie Jarosz (I Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce w Cheł­mie), Panom: Mar­ci­no­wi Dąbrow­skie­mu (II Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce w Cheł­mie), Sta­ni­sła­wo­wi Kwa­śnie­wi­czo­wi ( Zespół Szkół Zawo­do­wych Nr 1 i II Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce we Wło­da­wie) oraz nauczy­cie­lom Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie: Elż­bie­cie Lip­skiej, Mar­ci­no­wi Szlen­da­ko­wi, Grze­go­rzo­wi Jego­ro­wo­wi, Andrze­jo­wi Dża­ma­no­wi i Toma­szo­wi Han­co­wi.
 
Nagro­dy dla tego­rocz­nych uczest­ni­ków eli­mi­na­cji okrę­go­wych i cen­tral­nych ufun­do­wa­li: Pan Jaro­sław Sta­wiar­ski- Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Lubel­skie­go, Sto­wa­rzy­sze­nie Ini­cja­ty­wa Oby­wa­tel­ska „Nasz Chełm”, Wschod­ni Kla­ster ICT, Fir­ma Haber Ener­gia, Fir­ma AZA TECH SP Z O. O., Casto­ra­ma Chełm.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„222”]