Mło­dzi adep­ci sztu­ki woj­sko­wej ponow­nie prze­cho­dzą szkolenie

Mło­dzi adep­ci sztu­ki woj­sko­wej ponow­nie prze­cho­dzą szkolenie

czer­wiec 2023r.

1 czerw­ca człon­ko­wie SK LOK oraz sym­pa­ty­cy Ligi Obro­ny Kra­ju uczest­ni­czy­li w zawo­dach strze­lec­kich z bro­ni mało­ka­li­bro­wej KBKS. Zma­ga­nia strze­lec­kie były poprze­dzo­ne instruk­ta­żem bez­piecz­ne­go posłu­gi­wa­nia się bro­nią pal­ną. Ucznio­wie pozna­li budo­wę bro­ni, posta­wy strze­lec­kie oraz spo­sób posłu­gi­wa­nia się gra­na­tem F1. Instruk­taż doty­czył rów­nież bez­pie­czeń­stwa na strzel­ni­cy.

Zawo­dy strze­lec­kie popro­wa­dzi­li instruk­to­rzy strze­lec­twa bojo­we­go i spor­to­we­go: p. płk mgr inż. Jacek Gaj oraz pre­zes ZR LOK w Cheł­mie Leszek Ligaj.

Dodat­ko­we­go instruk­ta­żu udzie­li­li mło­dzie­ży żoł­nie­rze 19 Nad­bu­żań­skiej Bry­ga­dy Obro­ny Tery­to­rial­nej w Cheł­mie, któ­rzy zapre­zen­to­wa­li wypo­sa­że­nie oraz broń bojo­wą SZRP.
Wyni­ki w kate­go­rii indy­wi­du­al­nej:
1 miej­sce – Moj­ski Kuba
2 miej­sce – Łoch­nic­ki Mate­usz
3 miej­sce – Dycz­ko Tomasz

Wyni­ki w kate­go­rii dru­ży­no­wej:
1 miej­sce : Koper­ski Piotr, Moj­ski Kuba, Omie­lań­czyk Michał, Sawic­ki Szy­mon
2 miej­sce: Nowo­sad Tomasz, Mły­nar­ski Piotr, Polak Prze­my­sław, Żygoń Jakub
3 miej­sce: Dycz­ko Tomasz, Mróz Bła­żej, Urban Kami­la, Żebrow­ski Nata­niel

Naj­lep­szym strzel­com wrę­czo­no pamiąt­ko­we meda­le.

Tuż po zawo­dach ucznio­wie mie­li przy­jem­ność inte­gro­wać się przy ogni­sku i wspól­nie spo­żyć posi­łek.

Zwy­cięz­com gra­tu­lu­je­my wyni­ków a instruk­to­rom dzię­ku­je­my za pro­fe­sjo­nal­ne prze­pro­wa­dze­nie szkolenia.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„223”]