„Czło­wiek uczo­ny ma zawsze bogac­two w samym sobie”

„Czło­wiek uczo­ny ma zawsze bogac­two w samym sobie”


Dnia 25 wrze­śnia 2015 r. w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie odby­ła się uro­czy­stość wrę­cze­nia sty­pen­diów Pre­zy­den­ta Mia­sta Chełm za wybit­ne osią­gnię­cia w nauce. W murach szko­ły gości­li­śmy naj­zdol­niej­sze Dzie­ci i Mło­dzież chełm­skich szkół wraz z Rodzi­ca­mi. Swo­ją obec­no­ścią uro­czy­stość uświet­ni­li zapro­sze­ni Goście. Pre­zy­dent Mia­sta Chełm Pani Aga­ta Fisz oraz zastęp­ca Pre­zy­den­ta Pan Sta­ni­sław Mościc­ki wrę­czy­li „ocza­ro­wa­nym tajem­ni­cą nauki dia­men­to­wym Uczen­ni­com i Uczniom” sty­pen­dia a ich Rodzi­com, Wycho­waw­com i Dyrek­to­rom szkół listy gra­tu­la­cyj­ne. Wyróż­nio­nych zosta­ło 41 uczniów szkół pod­sta­wo­wych, 34 uczniów gim­na­zjów i 42 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.