Dzień Edu­ka­cji Narodowej

Dzień Edu­ka­cji Narodowej

paź­dzier­nik 2021r.

Nie­ście więc wie­dzy pochod­nię na cze­le
I nowy udział bierz­cie w wie­ków dzie­le,—
Przy­szło­ści pod­no­ście gmach!
A. Asnyk

Z oka­zji Dnia Edu­ka­cji Naro­do­wej
Dyrek­cji, Gro­nu peda­go­gicz­ne­mu – Nauczy­cie­lom i Eme­ry­tom oraz wszyst­kim Pra­cow­ni­kom
Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie

skła­da­my wyra­zy uzna­nia i podzię­ko­wa­nia
 
za odda­nie, za ser­ce i trud wkła­da­ny w wycho­wa­nie i wykształ­ce­nie mło­de­go,
świa­tłe­go czło­wie­ka.
Życzy­my wie­lu suk­ce­sów w życiu zawo­do­wym i oso­bi­stym
oraz dużo zdro­wia i spo­łecz­ne­go uzna­nia.
Z wyra­za­mi sza­cun­ku
Ucznio­wie ZST

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„153”]