Echa Kon­sty­tu­cji 3 Maja w moim regionie

Echa Kon­sty­tu­cji 3 Maja w moim regionie

maj 2023r.

Dnia 6 maja 2023r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 2 w Radzy­niu Pod­la­skim, odby­ła się gala fina­ło­wa III edy­cji woje­wódz­kie­go kon­kur­su „Echa Kon­sty­tu­cji 3 Maja w moim regio­nie”. Reflek­sje nad dzie­łem Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej w okre­sie przed­kon­sty­tu­cyj­nym”.

Wyda­rze­nie zor­ga­ni­zo­wa­no w 232. rocz­ni­cę uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 Maja oraz przy­pa­da­ją­cą w tym roku 250. rocz­ni­cę powsta­nia Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej. Kon­kurs orga­ni­zo­wa­ny jest z ini­cja­ty­wy pani Beaty Mazu­rek – Poseł do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go, wspól­nie z Lubel­skim Kura­to­rem Oświa­ty panią Tere­są Misiuk. Hono­ro­wy Patro­nat nad kon­kur­sem objął Jaro­sław Sta­wiar­ski – Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Lubel­skie­go.

Na kon­kurs wpły­nę­ło 214 prac lite­rac­kich i pla­stycz­nych, któ­rych auto­ra­mi byli ucznio­wie szkół pod­sta­wo­wych i ponad­pod­sta­wo­wych woje­wódz­twa lubel­skie­go. 15 z nich zosta­ło nagro­dzo­nych, w tym pra­ce pla­stycz­ne, wier­sze i esej histo­rycz­ny na temat „Co KEN wnio­sła w roz­wój spo­łecz­ny two­jej oko­li­cy”. Pod­czas gali lau­re­atom wrę­czo­no nagro­dy i dyplo­my, nagro­dze­ni zosta­li rów­nież opie­ku­no­wie uczniów. Pra­ce były wyeks­po­no­wa­ne na wysta­wie towa­rzy­szą­cej uro­czy­sto­ści. Auto­rzy prac lite­rac­kich mie­li moż­ność odczy­ta­nia swych wier­szy.
- Głów­nym celem kon­kur­su jest uświa­do­mie­nie uczniom zna­cze­nia Kon­sty­tu­cji 3 Maja i Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej jako waż­nych ele­men­tów pamię­ci zbio­ro­wej, odda­nie hoł­du tym, któ­rzy przy­czy­ni­li się do ich powsta­nia – zazna­czył na wstę­pie pro­wa­dzą­cy spo­tka­nie pan Mar­cin Rybic­ki, star­szy wizy­ta­tor Kura­to­rium Oświa­ty w Lubli­nie. Przy­by­łych na galę wita­li: Kura­tor Lubel­ski pani Tere­sa Misiuk i Bur­mistrz Radzy­nia Jerzy Rębek. Pani Kura­tor pod­kre­śli­ła myśl prze­wod­nią kon­kur­su: Wiel­ka histo­ria, a do takich wyda­rzeń nale­ży uchwa­le­nie Kon­sty­tu­cji 3 maja czy powsta­nie i dzia­łal­ność Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej, dzia­ła się, mia­ła swe echa, odzwier­cie­dle­nie, była cenio­na przez naszych przod­ków w miej­sco­wo­ściach, gdzie żyje­my. Świa­do­mość toż­sa­mo­ści i udział w łań­cu­chu poko­leń są bar­dzo waż­ne, aby­śmy byli w przy­szło­ści mądry­mi oby­wa­te­la­mi, dum­ny­mi z naszej histo­rii.

Miej­sce pod­su­mo­wa­nia kon­kur­su nie jest przy­pad­ko­we, w murach radzyń­skie­go Pała­cu Potoc­kich kształ­to­wa­ła się kon­cep­cja, a może nawet powsta­wa­ły nie­któ­re zapi­sy Kon­sty­tu­cji 3 Maja. Z gniaz­dem rodu Potoc­kich zwią­za­ni byli jej współtwórcy:Ignacy Potoc­ki i Sta­ni­sław Kost­ka Potoc­ki.
 
Lau­re­aci Woje­wódz­kie­go Kon­kur­su „Echa Kon­sty­tu­cji 3 Maja w moim regio­nie”
kate­go­ria prac pla­stycz­nych:
Julia Maj­dań­ska, Zespół Szkół Tech­nicz­nych im. gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza – Szysz­ko w Cheł­mie
Jakub Kru­kow­ski, Zespół Szkół Tech­nicz­nych im. gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza – Szysz­ko w Cheł­mie

Opie­kun p. M. Śliwa.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„218”]