Uro­czy­stość ukoń­cze­nia szko­ły przez kla­sy czwar­te Tech­ni­kum Nr 2 w Zespo­le Szkół Technicznych

Uro­czy­stość ukoń­cze­nia szko­ły przez kla­sy czwar­te Tech­ni­kum Nr 2 w Zespo­le Szkół Technicznych

maj 2023r.

Uro­czy­sto­ści ukoń­cze­nia szko­ły przez kla­sy czwar­te Tech­ni­kum Nr 2 w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie 28 kwiet­nia 2023r. towa­rzy­szy­ło mot­to prze­wod­nie A. Einsten’a „Logi­ka zapro­wa­dzi Cię z punk­tu A do punk­tu B, wyobraź­nia zapro­wa­dzi Cię wszę­dzie”.
 
Nasi Abi­tu­rien­ci wypo­sa­że­ni we wzru­sza­ją­ce wspo­mnie­nia, uśmiech, wia­rę w świe­tla­ną przy­szłość, po podró­ży sen­ty­men­tal­nej z kla­sy pierw­szej do kla­sy czwar­tej w pro­gra­mie ZST News, ze świa­dec­twa­mi w dło­niach otrzy­ma­li życze­nia by wyobraź­nia pro­wa­dzi­ła ich wszę­dzie tam, gdzie speł­nia­ją się marze­nia. Jeste­śmy dum­ni z osią­gnięć olim­pij­skich, edu­ka­cyj­nych, spor­to­wych i obron­nych naszych absol­wen­tów. Impo­nu­je nam ilość odda­nej przez nich krwi ratu­ją­cej życie. Mamy nadzie­ję, że w doro­słym życiu nadal będą postę­po­wać zgod­nie ze wpa­ja­ny­mi im war­to­ścia­mi i god­nie repre­zen­to­wać naszą spo­łecz­ność.
 
Za przy­go­to­wa­nie uro­czy­sto­ści odpo­wie­dzial­ni byli ucznio­wie kla­sy 4I. W czę­ści arty­stycz­nej gościn­nie wystą­pi­ły rów­nież 2 uczen­ni­ce kl. 1Gb oraz tro­je absol­wen­tów Karo­li­na Szwa­li­kow­ska kl. 4 GI, Jakub Różań­ski kl. 4 PMt i Rafał Korol kl. 4 MS. 
 
P. Ire­ne­usz Woj­ta­szak czu­wał nad prze­ka­za­niem sztan­da­ru kla­som pierw­szym, p. W. Sien­kie­wicz wspie­rał tech­nicz­nie a nad cało­ścią roz­ta­cza­ły pie­czę p. Edy­ta Sawosz, p. Bar­ba­ra Kos­sak.
 
Wszyst­kim ser­decz­nie dzię­ku­je­my.
 
Nie zabra­kło rów­nież akcen­tów patrio­tycz­nych zwią­za­nych z 232 rocz­ni­cą uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 Maja. Uczest­ni­cy uro­czy­sto­ści otrzy­ma­li koty­lio­ny, przy­go­to­wa­no wysta­wę tema­tycz­ną a dyrek­tor szko­ły pan Grze­gorz Czy­żyk zachę­cał obec­nych do udzia­łu w miej­skich uro­czy­sto­ściach patrio­tycz­nych. Za przy­go­to­wa­nie tej czę­ści dzię­ku­je­my p. Beacie Białowąs.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„219”]