Finał Cen­tral­ny Olim­pia­dy Wie­dzy o Wynalazczości

Finał Cen­tral­ny Olim­pia­dy Wie­dzy o Wynalazczości

kwie­cień 2023r.

14.04.2023r. – 15.04.2023r. odbył się finał Ogól­no­pol­ski Olim­pia­dy Wie­dzy o Wyna­laz­czo­ści. W olim­pia­dzie wzię­ło udział 23 dru­ży­ny repre­zen­tu­ją­ce okrę­gi, w któ­rych dzia­ła­ją Regio­nal­ne Klu­by Racjo­na­li­za­cji i Wyna­laz­czo­ści. Głów­nym orga­ni­za­to­rem olim­pia­dy jest Pol­ski Zwią­zek Sto­wa­rzy­szeń Wyna­laz­ców i Racjo­na­li­za­to­rów z sie­dzi­bą w War­sza­wie, przy współ­pra­cy:
• Mini­ster­stwa Edu­ka­cji i Nauki,
• Urzę­du Paten­to­we­go RP,
 
W naszym mie­ście eli­mi­na­cje okrę­go­we orga­ni­zu­je corocz­nie „RKTiR” Sto­wa­rzy­sze­nie Edu­ka­cyj­no-Tech­nicz­ne pod nad­zo­rem Pani Elż­bie­ty Lip­skiej. Pyta­nia testo­we i prak­tycz­ne na eli­mi­na­cjach okrę­go­we przy­go­to­wu­je rzecz­nik paten­to­wy Pan mgr inż. Jerzy Jonak.
 
Mia­sto Chełm na eli­mi­na­cjach cen­tral­nych repre­zen­to­wa­ła dru­ży­na 3 uczniów, któ­rzy na eta­pie okrę­go­wym zdo­by­li tytuł lau­re­ata: Rado­sław Świ­der­ski z kla­sy 4I z Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych i Miko­łaj Soja i Miłosz Andrysz­czuk z I LO w Cheł­mie. Dru­ży­na upla­so­wa­ła się na I miej­scu, wszy­scy ucznio­wie uzy­ska­li tytuł „Lau­re­at Olim­pia­dy”.
 
Olim­pia­da ma cha­rak­ter inter­dy­scy­pli­nar­ny, jest skie­ro­wa­na do mło­dzie­ży szkół ponad­pod­sta­wo­wych zain­te­re­so­wa­nej spra­wa­mi postę­pu tech­nicz­ne­go i wyna­laz­czo­ści.
Celem olim­pia­dy jest mię­dzy inny­mi:
- zapo­zna­nie mło­dzie­ży z pro­ble­ma­mi ochro­ny wła­sno­ści prze­my­sło­wej w warun­kach euro­pej­skiej gospo­dar­ki ryn­ko­wej,
- umie­jęt­ność zgła­sza­nia pro­jek­tów wyna­laz­czych do Urzę­du Paten­to­we­go do ochro­ny.
Finał ogól­no­pol­ski skła­da się z dwóch eta­pów: pisem­ne­go i ust­ne­go.
 
W czę­ści pisem­nej zawod­ni­cy odpo­wia­da­li na 40 pytań testo­wych oraz roz­wią­zy­wa­li czte­ry zada­nia prak­tycz­ne. Wszy­scy nasi ucznio­wie wyka­za­li się dużą zna­jo­mo­ścią prze­pi­sów pra­wa z zakre­su ochro­ny wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej, umie­jęt­no­ścią przy­go­to­wy­wa­nia doku­men­ta­cji zgło­sze­nio­wej do Urzę­du Paten­to­we­go, zna­jo­mo­ścią praw wyłącz­nych przy­zna­wa­nych w Pol­sce na pro­jek­ty wyna­laz­cze oraz zna­jo­mo­ścią histo­rii wyna­laz­ków. Nato­miast w czę­ści ust­nej każ­dy zawod­nik odpo­wia­dał przed komi­sją na czte­ry wylo­so­wa­ne pyta­nia.
 
Wszy­scy ucznio­wie wyka­za­li się bar­dzo wyso­kim pozio­mem posia­da­nych wia­do­mo­ści i umie­jęt­no­ści. Po zma­ga­niach pisem­nych ucznio­wie zwie­dza­li atrak­cje tury­stycz­ne woje­wódz­twa pod­kar­pac­kie­go jak: spływ rze­ką San gale­ra­mi, zor­ga­ni­zo­wa­ny przez Brac­two Fli­sac­kie z Ula­no­wa, muzeum Andrze­ja Pityń­skie­go słyn­ne­go pol­skie­go rzeź­bia­rza z Ula­no­wa.
Uczniów do olim­pia­dy przy­go­to­wy­wa­ły Pani Elż­bie­ta Lip­ska i Han­na Jarosz.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„210”]