Być kobie­tą – forum kobiet suk­ce­su w spoj­rze­niu i oce­nie uczniów ZST w Chełmie.

Być kobie­tą – forum kobiet suk­ce­su w spoj­rze­niu i oce­nie uczniów ZST w Chełmie.

8 mar­ca 2017

W dniu 08.03.2017r.Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie odby­ło się wyjąt­ko­we spo­tka­nie, sta­no­wią­ce inte­gral­ną cześć obcho­dów roku 90- lecia ist­nie­nia szko­ły.

W trak­cie tego wyjąt­ko­we­go spo­tka­nia poko­leń, wszyst­kie uczen­ni­ce szko­ły mia­ły oka­zję poroz­ma­wiać z Pania­mi, któ­re two­rzy­ły histo­rię pla­ców­ki na prze­strze­ni minio­nych lat. W forum aktyw­nie uczest­ni­czy­ły kobie­ty pra­cu­ją­ce w ZST oraz Panie, któ­re two­rzy­ły toż­sa­mość pla­ców­ki w mie­nio­nych latach, dzia­ła­jąc na jej rzecz w Radzie Rodziców.

Z ogrom­ną satys­fak­cją mło­dzież ZST przy­ję­ła fakt udzia­łu w tym histo­rycz­nym spo­tka­niu pani Aga­ty Fisz- Pre­zy­dent Mia­sta Chełm oraz pani Elż­bie­ty Grzyb – sekre­ta­rza Urzę­du Mia­sta Chełm. Ucznio­wie zapro­si­li do udzia­łu w forum rów­nież panią Mar­tę Mazu­rek, dyrek­tor Zespo­łu Szkół Gastro­no­micz­nych i Hote­lar­skich, z któ­rą ZST od wie­lu lat współ­pra­cu­je na wie­lu płasz­czy­znach oraz panią Danu­tę Maka­ruk ze sto­wa­rzy­sze­nia Tawa – będą­ce­go part­ne­rem szko­ły w reali­za­cji już kolej­nych pro­jek­tów unijnych.

Kon­wen­cja uro­czy­sto­ści opar­ta zosta­ła na wywia­dach pro­wa­dzo­nych na żywo z Pania­mi, któ­re zaszczy­ci­ły mło­dzież swo­ja obec­no­ścią oraz Kata­rzy­ną Kraw­czyk, Ange­li­ką Głąb-Kunysz, Ilo­ną Sob­czyń­ską – absol­went­ka­mi Szko­ły Mistrzo­stwa Spor­to­we­go.

Wszyst­kie Panie, pyta­ne o recep­tę na suk­ces, dzie­li­ły się wła­sny­mi prze­my­śle­nia­mi, ale bar­dzo jed­no­znacz­nie wska­zy­wa­ły rów­nież na to, że w dro­dze do suk­ce­su wspie­ra­ne były przez innych: oso­by, insty­tu­cje i orga­ni­za­cje. W roz­mo­wie z mło­dzie­żą opo­wie­dzia­ły też o swo­ich naj­więk­szych sukcesach.

Cha­rak­ter spo­tka­nia pod­kre­śli­ły pre­zen­ta­cja mul­ti­me­dial­na i wysta­wa foto­gra­ficz­na poświę­co­ne szcze­gól­nej roli kobiet, któ­rych pra­ca i pasja two­rzy­ły i two­rzą boga­tą histo­rię ZST. Pod­czas uro­czy­sto­ści gościom towa­rzy­szy­ła cie­pła, ser­decz­na, nie­mal rodzin­na atmosfera.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_id” special_effect=„grayscale” animation_effect=„bounce” album_title=„true” album_id=„25”]