„Grób Wete­ra­na Walk o Wol­ność i Nie­pod­le­głość Polski”

„Grób Wete­ra­na Walk o Wol­ność i Nie­pod­le­głość Polski”

czer­wiec 2023r.

Dnia 20.06.2023 roku odby­ła się uro­czy­stość uho­no­ro­wa­nia chełm­skich wete­ra­nów walk o wol­ność i nie­pod­le­głość poprzez umiesz­cze­nie na miej­scu pochów­ku ozna­cze­nia „Grób Wete­ra­na Walk o Wol­ność i Nie­pod­le­głość Pol­ski”, przy­go­to­wa­ne­go przez Komi­sję Ści­ga­nia Zbrod­ni prze­ciw­ko Naro­do­wi Pol­skie­mu Insty­tut Pamię­ci Naro­do­wej. Upa­mięt­nio­no gro­by wete­ra­nów na tere­nie cmen­ta­rzy przy ul. Lwow­skiej i ul. Mościc­kie­go w Cheł­mie:
1. Fran­cisz­ka Lisie­wi­cza – nr ewi­den­cyj­ny: 5099 cmen­tarz komu­nal­ny przy ul. Mościc­kie­go
2. Kazi­mie­rza Jakim­czu­ka – nr ewi­den­cyj­ny: 5095 cmen­tarz komu­nal­ny przy ul. Mościc­kie­go
3. Ste­fa­na Sta­ni­sła­wa Szu­ry – nr ewi­den­cyj­ny 5045 cmen­tarz komu­nal­ny przy ul. Mościc­kie­go
4. Bole­sła­wa Bie­nia­sa – nr ewi­den­cyj­ny 5048 cmen­tarz komu­nal­ny przy ul. Mościc­kie­go (sek.Z8, rząd 8, grób 11)
5. Józe­fa Bagiń­skie­go – nr ewi­den­cyj­ny 4896 – cmen­tarz para­fial­ny w Cheł­mie ul. Lwow­ska
6. Wła­dy­sła­wa Kru­py – nr ewi­den­cyj­ny 5088- cmen­tarz komu­nal­ny przy ul. Mościc­kie­go
7. Pio­tra Kobly – nr ewi­den­cyj­ny 5445 – cmen­tarz komu­nal­ny przy ul. Mościc­kie­go
8. Micha­ła Maj­gie­ra nr ewi­den­cyj­ny 5446 – cmen­tarz komu­nal­ny przy ul. Mościc­kie­go
9. Alek­san­dra Hapo­niu­ka – ocze­ku­je
 
W upa­mięt­nie­niu wete­ra­nów wojen­nych hono­ro­wy­mi tablicz­ka­mi wzię­li udział krwio­daw­cy:
Kla­sa 4 I – Lew­czuk Fabian, Świ­der­ski Rado­sław, Wasi­lew­ski Mat­teo
Kla­sa 4 MMp - Drob Bar­tosz, Kala­mon Olgierd, Łopu­szyń­ski Jakub, Para­da Tomasz, Kró­lic­ki Kac­per
Kla­sa 4 KPp - Paku­ła Rafał

Infor­ma­cje zwią­za­ne z upa­mięt­nie­niem chełm­skich wete­ra­nów przy­go­to­wał p. Mariusz Śliwa.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„225”]