Har­mo­no­gram egza­mi­nów poprawkowych

Har­mo­no­gram egza­mi­nów poprawkowych

25 – 26,29.08.2016r.

25.08.2016

Lp. Kla­sa Przed­miot Nauczy­ciel uczący Data
1 1ZSE Fizy­ka Cho­do­row­ska Iwona 25.08.2016
2 1GM Histo­ria Szu­bar­tow­ska Anna 25.08.2016
3 1IA Histo­ria Szu­bar­tow­ska Anna 25.08.2016
4 1S Histo­ria Szu­bar­tow­ska Anna 25.08.2016
5 1 GI J pol­ski Świ­der­ska Beata 25.08.2016
6 1GM J pol­ski Świ­der­ska Beata 25.08.2016
7 1IA J pol­ski Świ­der­ska Beata 25.08.2016
8 2G J pol­ski Świ­der­ska Beata 25.08.2016
9 3EM J pol­ski Świ­der­ska Beata 25.08.2016
10 3IA J pol­ski Dymel Moni­ka 25.08.2016
11 3S J pol­ski Dymel Moni­ka 25.08.2016
12 4 MG J pol­ski Dymel Moni­ka 25.08.2016
13 4IA J pol­ski Dymel Moni­ka 25.08.2016
14 4S J pol­ski Świ­der­ska Beata 25.08.2016
15 3IA pra­cow­nia apli­ka­cji internet Gor­czy­ca Monika 25.08.2016
16 3IG Pra­cow­nia apli­ka­cji internet Suchoc­ki Janusz 25.08.2016
Word­Press Table

26.08.2016

Lp. Kla­sa Przed­miot Nauczy­ciel uczący Data
1 1 GI Mate­ma­ty­ka Dzie­wul­ski Henryk 26.08.2016
2 1GM Mate­ma­ty­ka Makuch Anna 26.08.2016
3 1KE Mate­ma­ty­ka Lubaś Doro­ta 26.08.2016
4 1MS Mate­ma­ty­ka Sawosz Edy­ta 26.08.2016
5 1S Mate­ma­ty­ka Mazur Wie­sław 26.08.2016
6 2I Mate­ma­ty­ka Sawosz Edy­ta 26.08.2016
7 2MS Mate­ma­ty­ka Makuch Anna 26.08.2016
8 2Mt Mate­ma­ty­ka Makuch Anna 26.08.2017
9 2S Mate­ma­ty­ka Sawosz Edy­ta 26.08.2016
10 3IA Mate­ma­ty­ka Mazur Wie­sław 26.08.2016
11 3IG Mate­ma­ty­ka Makuch Anna 26.08.2016
12 3MK Mate­ma­ty­ka Makuch Anna 26.08.2016
13 3S Mate­ma­ty­ka Lubaś Doro­ta 26.08.2016
14 4 GM Mate­ma­ty­ka Mazur Wie­sław 26.08.2016
15 4 KE Mate­ma­ty­ka Lubaś Doro­ta 26.08.2016
16 4IA Mate­ma­ty­ka Lubaś Doro­ta 26.08.2016
17 4S Mate­ma­ty­ka Mazur Wie­sław 26.08.2016
18 2Mt Podst el i elek­tro­tech­ni­ki i el Kotu­ła-Dybek Anna 26.08.2016
Word­Press Table

29.08.2016

Lp. Kla­sa Przed­miot Nauczy­ciel uczący Data
1 3IG Infor­ma­ty­ka Kuczyń­ski Janusz 29.08.2016
2 3S J angiel­ski Grze­luk Katarzyna 29.08.2016
3 4 MG J angiel­ski Suchań Aga­ta 29.08.2016
4 4KE J angiel­ski Suchań Aga­ta 29.08.2016
5 1IA J pol­ski Świ­der­ska Beata 29.08.2016
6 1S PKM Lip­ska Elżbieta 29.08.2016
7 2Mt Podst el i elek­tro­tech­ni­ki i el Kotu­ła-Dybek Anna 29.08.2016
8 4IM Prac apli­ka­cji internetowych Gor­czy­ca Monika 29.08.2016
9 1ZSE Prac PKM Lip­ska Elżbieta 29.08.2016
10 3IA Pra­cow­nia apli­ka­cji internet Gor­czy­ca Monika 29.08.2016
11 3IG Pra­cow­nia apli­ka­cji internet Suchoc­ki Janusz 29.08.2016
12 3MK Pro­jekt pro­ce­sów produkcji Lip­ska Elżbieta 29.08.2016
13 3IA Sie­ci komputerowe Wró­blew­ski Dariusz 29.08.2016
14 1IA Sys­te­my oper i sie­ci komp Wró­blew­ski Dariusz 29.08.2016
15 1GM Urz i sys mechatroniczne Kotu­ła-Dybek Anna 29.08.2016
16 2Mt Urz i sys mechatroniczne Woj­cie­chow­ski Tomasz 29.08.2016
17 3IG Zarzą­dza­nie baza­mi danych Czy­zyk Grzegorz 29.08.2016
Word­Press Table