III miej­sce w fina­le Ogól­no­pol­skim Olim­pia­dy Inno­wa­cji Tech­nicz­nych i Wynalazczości

III miej­sce w fina­le Ogól­no­pol­skim Olim­pia­dy Inno­wa­cji Tech­nicz­nych i Wynalazczości

31 maja 2022r

W dniach 27.06.2022r. – 29.06.2022r. w Ostrow­cu Świę­to­krzy­skim odbył się finał Ogól­no­pol­ski Olim­pia­dy Inno­wa­cji Tech­nicz­nych i Wyna­laz­czo­ści. W olim­pia­dzie wzię­ło udział 27 dru­żyn repre­zen­tu­ją­cych okrę­gi, w któ­rych dzia­ła­ją Regio­nal­ne Klu­by Racjo­na­li­za­cji i Wyna­laz­czo­ści.
Nasz region repre­zen­to­wa­ła dru­ży­na 3 uczniów, któ­rzy na eta­pie okrę­go­wym zdo­by­li tytuł lau­re­ata. W skład dru­ży­ny wcho­dzi­ło dwóch uczniów naszej szko­ły: Jakub Łopu­szyń­ski z kla­sy 3MMt, Rado­sław Świ­der­ski z kla­sy 3IFilip Lan­gie­wicz z I LO w Cheł­mie. Dru­ży­na upla­so­wa­ła się na wyso­kim III miej­scu. Opie­ku­nem uczniów jest Pani Elż­bie­ta Lip­ska. Głów­nym orga­ni­za­to­rem olim­pia­dy jest Pol­ski Zwią­zek Sto­wa­rzy­szeń Wyna­laz­ców i Racjo­na­li­za­to­rów z sie­dzi­bą w War­sza­wie, przy współ­pra­cy:
- Mini­ster­stwa Edu­ka­cji i Nauki,
- Urzę­du Paten­to­we­go RP,
- Wojewódzkimi/Regionalnymi Klu­ba­mi Tech­ni­ki i Racjo­na­li­za­cji,
 
Olim­pia­da ma cha­rak­ter inter­dy­scy­pli­nar­ny, jest skie­ro­wa­na do mło­dzie­ży szkół ponad­pod­sta­wo­wych zain­te­re­so­wa­nej spra­wa­mi postę­pu tech­nicz­ne­go i wyna­laz­czo­ści.
Celem Blo­ku B‑Wynalazczość jest mię­dzy inny­mi:
- zapo­zna­nie mło­dzie­ży z pro­ble­ma­mi ochro­ny wła­sno­ści prze­my­sło­wej w warun­kach euro­pej­skiej gospo­dar­ki ryn­ko­wej,
- umie­jęt­ność zgła­sza­nia pro­jek­tów wyna­laz­czych do Urzę­du Paten­to­we­go do ochro­ny.
 
Finał ogól­no­pol­ski Blo­ku – Wyna­laz­czość skła­da się z dwóch eta­pów: pisem­ne­go i ust­ne­go.
W czę­ści pisem­nej zawod­ni­cy odpo­wia­da­ją na 40 pytań testo­wych oraz roz­wią­zu­ją czte­ry zada­nia prak­tycz­ne. Nato­miast w czę­ści ust­nej każ­dy zawod­nik odpo­wia­da na czte­ry pyta­nia.
Obaj ucznio­wie naszej szko­ły dzię­ki zdo­by­te­mu tytu­ło­wi Fina­li­sta Eli­mi­na­cji Cen­tral­nych mają już zwol­nie­nie z czę­ści pisem­nej egza­mi­nu zawo­do­we­go oraz wstęp na wie­le uczel­ni w całej Pol­sce.
 
Po piąt­ko­wych zma­ga­niach pisem­nych w sobo­tę ucznio­wie zwie­dza­li atrak­cje tury­stycz­ne woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go jak: Zakła­dy Cera­mi­ki w Ćmie­lo­wie, Kopal­nie Krze­mie­nia i Jura Park w Bałtowie.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„170”]