Kon­fe­ren­cja w Par­la­men­cie Euro­pej­skim „The EU’s ambi­tion to stop deforestation”

Kon­fe­ren­cja w Par­la­men­cie Euro­pej­skim „The EU’s ambi­tion to stop deforestation”

luty 2023r.

Dnia 17 lute­go 2023r. ucznio­wie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych wzię­li udział w sesji pro­gra­mu Euro­sco­la Hybrid. Jest to pro­gram Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go utwo­rzo­ny w 1990 roku, któ­ry umoż­li­wia uczniom szkół śred­nich otrzy­ma­nie dofi­nan­so­wa­nia na wyjazd do sie­dzi­by Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go w Stras­bur­gu. W ramach Euro­sco­li odby­wa się 20 sesji rocz­nie, w któ­rych uczest­ni­czy oko­ło 10 000 uczniów z całej Unii Euro­pej­skiej. Ze wzglę­du na sytu­ację sani­tar­ną w całej Euro­pie, aby umoż­li­wić uczniom i nauczy­cie­lom zdal­ny udział w pro­gra­mie Euro­sco­la - przy zacho­wa­niu jego edu­ka­cyj­ne­go i inte­rak­tyw­ne­go cha­rak­te­ru skon­cen­tro­wa­ne­go na kwe­stiach UE – w 2020 r. Par­la­ment Euro­pej­ski zapro­po­no­wał, aby sesje Euro­sco­li odby­wa­ły się onli­ne. Tak też było tym razem.

Ucznio­wie klas 1 Ga, 1 SK, 1 P, 1MMt, 1 M, 2 EK, 2PG, 3 IP, 3 EMt, 4I, 4 MMt, 4 KP wraz z młod­szy­mi amba­sa­do­ra­mi pro­gra­mu EPAS, Mate­uszem Kasprzy­kiem, Mak­sy­mi­lia­nem Szwa­li­kow­skim, Toma­szem Dycz­ko, Rado­sła­wem Świ­der­skim, Mat­teo Wasi­lew­skim, Oli­wie­rem War­cha­łem, Fabia­nem Lew­czu­kiem, Nor­ber­tem Zie­liń­skim, Miło­szem Wnę­trza­kiem łączy­li się onli­ne ze szko­ła­mi – uczest­ni­ka­mi sesji z całej Euro­py, m.in z Fran­cji, Bel­gii, Hisz­pa­nii, Gre­cji, Nie­miec, Chor­wa­cji, Czech, Por­tu­ga­lii.

Euro­sco­la pro­wa­dzo­na przez czte­rech mode­ra­to­rów obec­nych na sali obrad Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go w Stras­bur­gu oraz Bruk­se­li trwa­ła dwie godzi­ny. Tema­tycz­ny nacisk poło­żo­no na zmia­ny kli­ma­tycz­ne i śro­do­wi­sko. Uczest­ni­cy zasta­na­wia­li się jak może­my żyć w zgo­dzie z natu­rą.

Ucznio­wie ode­gra­li nie­zwy­kle waż­ną rolę poprzez swój aktyw­ny udział, zada­jąc pyta­nia oraz dzie­ląc się swo­imi pomy­sła­mi i pro­po­zy­cja­mi z Posłem do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i eks­per­tem zapro­szo­nym na to wyda­rze­nie.

Wraz z ucznia­mi w sesji uczest­ni­czy­li opie­ku­no­wie: Kata­rzy­na Krzy­żak, Mag­da­le­na Baj­kow­ska, Mariusz Śli­wa.

Poni­żej znaj­du­je się link umoż­li­wia­ją­cy dostęp do ofi­cjal­nych zdjęć Euro­sco­la zro­bio­nych w dniu impre­zy:
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/photoset/euroscola_20230217_EP-142639D_MCH_0375
Par­la­ment Euro­pej­ski obcho­dzi 70. rocz­ni­cę powsta­nia.
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/video/p_N01_AFPS_220929_70EP

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„206”]