43 Finał Okrę­go­wej Olim­pia­dy Wie­dzy o Wynalazczości

43 Finał Okrę­go­wej Olim­pia­dy Wie­dzy o Wynalazczości

19 mar­ca 2023r.

W dniu 17.03.2023r. nasza szko­ła była gospo­da­rzem 43 Fina­łu Okrę­go­we­go Olim­pia­dy Wie­dzy o Wyna­laz­czo­ści. Olim­pia­da ma cha­rak­ter nauko­wo – tech­nicz­ny i ma na celu zain­te­re­so­wa­nie mło­dzie­ży ze szkół ponad­pod­sta­wo­wych tema­ty­ką inno­wa­cyj­no­ści, naby­ciem prak­tycz­nych umie­jęt­no­ści zwią­za­nych z doko­ny­wa­niem i zgła­sza­niem pro­jek­tów wyna­laz­czych do Urzę­du Paten­to­we­go.
 
Głów­nym orga­ni­za­to­rem olim­pia­dy jest Pol­ski Zwią­zek Sto­wa­rzy­szeń Wyna­laz­ców i Racjo­na­li­za­to­rów z sie­dzi­bą w War­sza­wie, przy współ­pra­cy:
• Mini­ster­stwa Edu­ka­cji i Nauki,
Urzę­du Paten­to­we­go Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej,
Wojewódzkimi/Regionalnymi Klu­ba­mi Tech­ni­ki i Racjo­na­li­za­cji

 
Komi­sji Sędziow­skiej prze­wod­ni­czył rzecz­nik paten­to­wy Pan mgr inż. Jerzy Jonak.
 
Orga­ni­za­to­rem eta­pu szkol­ne­go i okrę­go­we­go w regio­nie chełm­skim jest „RKTiR” Sto­wa­rzy­sze­nie Edu­ka­cyj­no-Tech­nicz­ne w Cheł­mie, któ­re ści­śle współ­pra­cu­je z samo­rzą­dem nasze­go regio­nu i dyrek­cja­mi szkół.
 
Zgod­nie z tra­dy­cją, 43 edy­cja Olim­pia­dy odby­wa się pod patro­na­tem Pana Jaku­ba Banasz­ka Pre­zy­den­ta Mia­sta Chełm.
 
Zwy­cięz­cą tego­rocz­nych eli­mi­na­cji okrę­go­wych zosta­ła dru­ży­na z I LO w Cheł­mie, dru­ży­na naszej szko­ły w skła­dzie: Jakub Łopu­szyń­ski z kla­sy 4MMt, Rado­sław Świ­der­ski z 4I i Michał Szaj­ner z kla­sy 4KP zaję­ła II miej­sce. Region chełm­ski na eli­mi­na­cjach cen­tral­nych zapla­no­wa­nych w dniach 14.04 – 15.04.2023r. w Nisku będzie repre­zen­to­wać trzech uczniów, któ­rzy na eli­mi­na­cjach okrę­go­wych uzy­ska­li tytuł lau­re­ata, w tym gro­nie zna­lazł się Rado­sław Świ­der­ski.
 
Uczniów do olim­pia­dy przy­go­to­wy­wa­ła Pani Elż­bie­ta Lip­ska.
 
Życzy­my kole­dze naszej szko­ły dal­szych suk­ce­sów na eli­mi­na­cjach centralnych.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„207”]