Krwio­daw­cy uhonorowani

Krwio­daw­cy uhonorowani

25 listo­pa­da 2016r.

Chełm­scy krwio­daw­cy w tym ucznio­wie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych, w dniach 22 – 26 listo­pa­da uro­czy­ście obcho­dzi­li swo­je świę­to w ramach Dni Hono­ro­we­go Krwio­daw­stwa Pol­skie­go Czer­wo­ne­go Krzyża.

Lubel­ski Odział Okrę­go­wy przy­znał dyplo­my Zespo­ło­wi Szkół Tech­nicz­nych za:

zaję­cie pierw­sze­go miej­sca w kate­go­rii za naj­lep­szą pro­mo­cję hono­ro­we­go krwio­daw­stwa, za dru­gie miej­sce w kate­go­rii naj­wyż­szy wskaź­nik aktyw­no­ści szko­ły oraz za zaję­cie trze­ciej loka­ty za naj­więk­szą ilość odda­nej krwi w eta­pie okrę­go­wym XIII edy­cji Tur­nie­ju „Mło­da Krew Ratu­je Życie”.

Na uro­czy­stej aka­de­mii dnia 19.11.2016 roku w Urzę­dzie Woje­wódz­kim w Lubli­nie, naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li dyrek­tor Janusz Naj­da oraz Mariusz Śliwa.

W woje­wódz­twie lubel­skim jest 25 tys. 438 hono­ro­wych daw­ców krwi. Od począt­ku funk­cjo­no­wa­nia służb krwio­daw­stwa pobra­no 1 milion 79 tys. litrów krwi.

25 listo­pa­da w Hote­lu „Duet” odby­ła się uro­czy­stość wrę­cze­nia odznak „Zasłu­żo­ny Hono­ro­wy Daw­ca Krwi”, a tak­że ufun­do­wa­no przez Urząd Pre­zy­den­ta Mia­sta Cheł­ma nagro­dy rze­czo­we dla szkół ponad­gim­na­zjal­nych, w któ­rych mło­dzież w ramach XIII Edy­cji Tur­nie­ju „Mło­da Krew Ratu­je Życie” odda­ła naj­więk­szą ilość krwi. Po raz kolej­ny Zespół Szkół Tech­nicz­nych zaj­mu­je pierw­sze miej­sca, odda­jąc 124 litrów 250 ml krwi. Nagro­dę ode­bra­ła dyrek­tor Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych pani Bar­ba­ra Baluk i opie­kun Szkol­ne­go Koła PCK pan Mariusz Śliwa.

Zespół Szkół Tech­nicz­nych akty­wi­zu­je mło­dzież hono­ro­wo odda­ją­cą krew m.in. poprzez orga­ni­za­cję pre­lek­cji przed­sta­wi­cie­li Regio­nal­ne­go Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwio­lecz­nic­twa Spzoz w Lubli­nie Pani Mał­go­rza­ty Legieć. Szko­le­nie doty­czy­ło zasad krwio­daw­stwa i krwio­lecz­nic­twa oraz trans­plan­ta­cji szpi­ku kost­ne­go. Orga­ni­za­cję wycie­czek mło­dzie­ży Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie do kopal­ni węgla kamien­ne­go „Bog­dan­ka”. Poka­zy udzie­la­nia pierw­szej pomo­cy w róż­nych zda­rze­niach medycz­nych Sta­cji Ratow­nic­twa Medycz­ne­go w Cheł­mie SP ZOZ. Hono­ro­wi daw­cy krwi uczest­ni­czą w ramach reali­za­cji zada­nia „Aka­de­mia Wolon­ta­ria­tu Czer­wo­ne­go Krzy­ża” w cyklicz­nych pro­jek­tach pole­ga­ją­cych na orga­ni­za­cji wymia­ny mło­dzie­żo­wej z Wołyń­ską Obwo­do­wą Orga­ni­za­cją Towa­rzy­stwa Czer­wo­ne­go Krzy­ża Ukrainy.

Szko­ła od wie­lu lat zaj­mu­je czo­ło­we miej­sca w kolej­nych edy­cjach Tur­nie­ju „Mło­da krew ratu­je życie”, posze­rza­jąc gru­pę hono­ro­wych daw­ców krwi.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_id” special_effect=„grayscale” animation_effect=„bounce” album_title=„true” album_id=„15”]