„Akcja inspi­ra­cja”

„Akcja inspi­ra­cja”

6 maja 2024r. ucznio­wie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie uczest­ni­czy­li w “Akcji Inspi­ra­cji”. To część ogól­no­pol­skie­go pro­gra­mu Fun­da­cji Our Futu­re Foun­da­tion. Spo­tka­nie odby­ło się w auli Pała­cu Bra­nic­kich w Bia­łym­sto­ku. Jego celem było zain­spi­ro­wa­nie mło­dych ludzi do aktyw­nej dzia­łal­no­ści spo­łecz­nej i wybo­ru ścież­ki karie­ry zgod­nej z ich pasja­mi i marze­nia­mi. Pod­czas pane­li dys­ku­syj­nych ucznio­wie roz­ma­wia­li z zapro­szo­ny­mi gość­mi. Pan Ste­fan Kra­jew­ski, wice­mi­ni­ster rol­nic­twa, prze­ko­ny­wał, że nawet poraż­ki i prze­gra­ne mogą inspi­ro­wać, ale w odnie­sie­niu suk­ce­su naj­bar­dziej poma­ga pasja.

Pani Anna Daszu­ta-Zalew­ska, dyrek­tor Bia­ło­stoc­kie­go Par­ku Nauko­wo-Tech­no­lo­gicz­ne­go mówi­ła o spo­so­bie obie­ra­nia wła­snej ścież­ki karie­ry, roz­wi­ja­niu pasji, ale tak­że wpły­wie sztucz­nej inte­li­gen­cji na spo­łe­czeń­stwo. Uczest­ni­cy, pane­li dys­ku­syj­nych pod­kre­śla­li, że szu­ka­ją przede wszyst­kim inspi­ra­cji do działania.

„Akcja inspi­ra­cja” to dzia­ła­nie mło­dych dla mło­dych, kształ­tu­ją­ce posta­wy pro­spo­łecz­ne i moty­wu­ją­ce do samorozwoju.