Ogól­no­pol­ski Dzień Praw Dziecka

Ogól­no­pol­ski Dzień Praw Dziecka

„DZIECKO MA PRAWO BYĆ SOBĄ. MA PRAWO DO POPEŁNIANIA BŁĘDÓW. MA PRAWO DO POSIADANIA WŁASNEGO ZDANIA. MA PRAWO DO SZACUNKU.
NIE MA DZIECI – SĄ LUDZIE.
J. Kor­czak

18 listo­pa­da 2021r.

Dnia 20 listo­pa­da obcho­dzi­my Ogól­no­pol­ski Dzień Praw Dziec­ka, usta­no­wio­ny uchwa­łą Sej­mu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej 7 listo­pa­da 2014 r. dla upa­mięt­nie­nia 25. rocz­ni­cy przy­ję­cia przez Zgro­ma­dze­nie Ogól­ne ONZ Kon­wen­cji o pra­wach dziecka.

Rzecz­nik Praw Dziec­ka, Miko­łaj Paw­lak, posta­no­wił „zapy­tać wszyst­kie dzie­ci – małe i duże” o ich reflek­sje doty­czą­ce tego szcze­gól­ne­go DNIA i dla wszyst­kich szkół ogło­sił kon­kurs na naj­cie­kaw­sze pra­ce pla­stycz­ne o tema­ty­ce zwią­za­nej z pra­wa­mi dziec­ka (link: Wiel­ki kon­kurs Rzecz­ni­ka na naj­cie­kaw­sze pra­ce pla­stycz­ne o pra­wach dziec­ka – Rzecz­nik Praw Dziec­ka (brpd.gov.pl)

Zachę­ca­my do wzię­cia udzia­łu w kon­kur­sie, któ­re­go szcze­gó­ły zosta­ną prze­sła­ne w wia­do­mo­ściach na
e – dzien­nik. Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­szo­ne są o zgło­sze­nie się do peda­go­ga szkol­ne­go
p. I. Sobiesz­czuk lub p.o. Rzecz­ni­ka Praw Ucznia p. A. Zubilewicz-Zajac.

Z oka­zji obcho­dów Ogól­no­pol­skie­go Dnia Praw Dziec­ka skła­da­my wszyst­kim Uczniom ser­decz­ne życze­nia i przy­po­mi­na­my pod­sta­wo­we pra­wa, o któ­rych doro­śli powin­ni pamię­tać. Pra­wa dziec­ka „po ludz­ku” (link: Pra­wa dziec­ka po ludz­ku – Rzecz­nik Praw Dziec­ka (brpd.gov.pl)