Poma­gaj­my zwierzętom!

Poma­gaj­my zwierzętom!

25 kwiet­nia 2023r.

Uczen­ni­ce kla­sy 2PG: Urszu­la Ślu­sar­ska, Noemi Słyk, Karo­li­na Hanc, Ilo­na Kape­lusz­na, Patry­cja Czu­pryn, Jowi­ta Zuzań­ska oraz Justy­na Nowa­kow­ska wyko­na­ły kil­ka róż­nych pla­ka­tów pro­mu­ją­cych pomoc zwie­rzę­tom w Chełm­skim Schro­ni­sku. Kolo­ro­we pla­ka­ty zosta­ły roz­wie­szo­ne w róż­nych miej­scach w szko­le.
 
W mar­cu 2023r. po raz kolej­ny mogli­śmy pomóc bez­dom­nym zwie­rzę­tom ze Schro­ni­ska dla zwie­rząt w Cheł­mie. Zaan­ga­żo­wa­nie w tę szczyt­ną ini­cja­ty­wę daje nam ogrom­ną satys­fak­cję. Wspie­ra­jąc zwie­rzę­ta uczy­my się bez­in­te­re­sow­nej pomo­cy, wraż­li­wo­ści na pro­ble­my spo­łecz­ne, umac­nia­my świa­do­mość bycia potrzeb­nym.
 
Przez cały rok mło­dzież ZST przy­no­si dary dla bez­dom­nych psów i kotów, któ­re prze­ka­zy­wa­ne są do schro­ni­ska. Ucznio­wie kla­sy 4PK, Seba­stian Dywań­ski Maciej Życ­ki wraz z opie­ku­nem panią Ewą Koziej, mie­li oka­zję zawieźć zebra­ną kar­mę, koce i poszew­ki. Psia­ki podzię­ko­wa­ły „mer­da­ją­cym ogon­kiem” i „uśmiech­nię­tym pyszcz­kiem pro­szą­cym o gła­ska­nie”, co widać na zdję­ciach. Każ­dy kto miał oka­zję zaznać wolon­ta­ria­tu potwier­dzi, że wspa­nia­le jest widzieć nama­cal­ne rezul­ta­ty swo­ich działań.