Szkol­ny etap Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Wie­dzy O Pra­wie Wybor­czym „Wybie­ram Wybory”

Szkol­ny etap Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Wie­dzy O Pra­wie Wybor­czym „Wybie­ram Wybory”

1 mar­ca 2017r. odbył się szkol­ny etap

Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Wie­dzy O Pra­wie Wybor­czym „Wybie­ram Wybory”,

zor­ga­ni­zo­wa­ny przez Pań­stwo­wą Komi­sję Wybor­czą i Kra­jo­we Biu­ro Wybor­cze. Udzia­łu w nim wzię­ło 26 uczen­nic i uczniów, któ­rzy mie­li za zada­nie odpo­wie­dzieć na 25 pytań kon­kur­so­wych. Do eta­pu II – woje­wódz­kie­go, zakwa­li­fi­ko­wał się Prze­my­sław Kociu­ba z kl. l ia, jako jed­na z 3 osób z tere­nu powia­tów chełm­skie­go, kra­sno­staw­skie­go i wło­daw­skie­go oraz mia­sta Chełm.