TECHNIK ELEKTRYK – 311303

Tech­nik elek­tryk: dla Tych, któ­rzy chcą zało­żyć wła­sną fir­mę, bez­cen­na jest umie­jęt­ność pro­jek­to­wa­nia ukła­dów elek­trycz­nych i wyko­ny­wa­nia insta­la­cji elek­trycz­nych. U nas tego się nauczysz.

Zawód elek­try­ka zawsze będzie cie­szył się dużą popu­lar­no­ścią. Elek­tryk może zna­leźć zatrud­nie­nie w prze­my­śle (oświe­tle­nie, sil­ni­ki, insta­la­cje, itp.), usłu­gach – w warsz­ta­tach napraw­czych urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych, ser­wi­sach, np. na sta­no­wi­skach: kon­ser­wa­to­rów urzą­dzeń i sprzę­tu elek­trycz­ne­go, przy mon­ta­żu, kon­ser­wa­cji, przy obsłu­dze urzą­dzeń i sie­ci elek­tro­ener­ge­tycz­nych, elek­tryk dyżur­ny, kie­row­nik ds. gospo­dar­ki elektroenergetycznej.

Możesz uzy­skać upraw­nie­nia kwa­li­fi­ka­cyj­ne SEP w zakre­sie eks­plo­ata­cji urzą­dzeń, insta­la­cji i sie­ci elek­tro­ener­ge­tycz­nych. To umie­jęt­ność ocze­ki­wa­na przez pracodawców.

Zapa­mię­taj- w ZST Elek­try­ka prąd nie tyka!

KWALIFIKAJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

ELE.02. Mon­taż, uru­cha­mia­nie i kon­ser­wa­cja insta­la­cji, maszyn i urzą­dzeń elektrycznych

ELE.03. Eks­plo­ata­cja insta­la­cji, maszyn i urzą­dzeń elektrycznych

CELE KSZTAŁCENIA

Absol­went szko­ły pro­wa­dzą­cej kształ­ce­nie w zawo­dzie tech­nik elek­tryk powi­nien jest przy­go­to­wa­ny do wyko­ny­wa­nia zadań zawodowych:

  1. W zakre­sie kwa­li­fi­ka­cji: 02. Mon­taż, uru­cha­mia­nie i kon­ser­wa­cja insta­la­cji, maszyn i urzą­dzeń elektrycznych:
  • wyko­ny­wa­nia i uru­cha­mia­nia insta­la­cji elek­trycz­nych na pod­sta­wie doku­men­ta­cji technicznej;
  • mon­to­wa­nia i uru­cha­mia­nia maszyn i urzą­dzeń elek­trycz­nych na pod­sta­wie doku­men­ta­cji technicznej;
  • wyko­ny­wa­nia kon­ser­wa­cji insta­la­cji, maszyn i urzą­dzeń elektrycznych;
    1. W zakre­sie kwa­li­fi­ka­cji 03. Eks­plo­ata­cja insta­la­cji, maszyn i urzą­dzeń elektrycznych:
  • eks­plo­ato­wa­nia insta­la­cji elektrycznych;
  • eks­plo­ato­wa­nia maszyn i urzą­dzeń elektrycznych.

Absol­went tech­ni­kum, któ­ry zdał egza­mi­ny potwier­dza­ją­ce kwa­li­fi­ka­cje w zawo­dzie w zakre­sie dwóch kwa­li­fi­ka­cji oraz posia­da świa­dec­two ukoń­cze­nia tech­ni­kum otrzy­mu­je tytuł tech­ni­ka elektryka.

Absol­went tech­ni­kum po ukoń­cze­niu szko­ły otrzy­mu­je świa­dec­two ukoń­cze­nia szko­ły i może przy­stą­pić do egza­mi­nu matu­ral­ne­go i kon­ty­nu­owa­nia nauki w szko­le wyższej.

W pro­gra­mie naucza­nia dla zawo­du tech­nik elek­tryk prze­wi­dzia­no naucza­nie mate­ma­ty­ki, fizy­ki lub geo­gra­fii na pozio­mie roz­sze­rzo­nym.

Licz­ba tygo­dni prze­zna­czo­nych na reali­za­cję prak­tyk zawo­do­wych: 8 tygo­dni (280 godzin)

Szko­ła przy­go­to­wu­je ucznia do uzy­ska­nia Świa­dec­twa Kwa­li­fi­ka­cyj­ne­go E – upraw­nia­ją­ce­go do zaj­mo­wa­nia się eks­plo­ata­cją urzą­dzeń, insta­la­cji i sieci.