Woje­wódz­ka lice­alia­da w sza­chach drużynowych

Woje­wódz­ka lice­alia­da w sza­chach drużynowych

luty 2023r.

W dniu 06-12-2022 r. odby­ły się zawo­dy sza­cho­we na eta­pie woje­wódz­kim w Zamo­ściu. Mło­dzi sza­chi­ści ZST zdo­by­li IV miej­sce. W Lice­alia­dzie dru­ży­no­wej dziew­cząt i chłop­ców na tym eta­pie uczest­ni­czy­ło 13 szkół. War­to pod­kre­ślić, że nasza szko­ła po raz pierw­szy bra­ła udział w zawo­dach na eta­pie woje­wódz­kim. ZST repre­zen­to­wa­li: Kin­ga Pie­tru­cha kla­sa 1 GA, Mar­cin Mat­czuk kla­sa IV GI, Miko­łaj Drozd kla­sa III IP , Jakub Romań­czuk kla­sa IV KP,  Mar­ty­na Stę­pień kla­sa III IP – rezer­wa, Bar­tło­miej Pie­kło kla­sa IV GI – rezer­wa, Karol Dębiń­ski kla­sa I BE – foto­graf. Do zawo­dów sza­chi­stów przy­go­to­wał opie­kun koła sza­cho­we­go pan Miro­sław Marzec.

Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my sukcesu.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„203”]