Wyciecz­ka mło­dzie­ży z Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych do Warszawy

Wyciecz­ka mło­dzie­ży z Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych do Warszawy

maj 2022r.

18 kwiet­nia 2021r. ucznio­wie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie na zapro­sze­nie Poseł na Sejm RP Anny Dąbrow­skiej – Bana­szek uczest­ni­czy­li w wyciecz­ce do War­sza­wy.

Zwie­dza­nie Sej­mu roz­po­czę­ło się przej­ściem pod­ziem­nym kory­ta­rzem, gdzie pre­zen­to­wa­na jest wysta­wa doty­czą­ca sej­mo­wa­nia w okre­sie I Rzecz­po­spo­li­tej, a tak­że makie­ta współ­cze­sne­go kom­plek­su budyn­ków sej­mo­wych.

W trak­cie wizy­ty mło­dzież mogła obej­rzeć m.in. Salę Posie­dzeń Sej­mu z gale­rii dla publicz­no­ści. W tym miej­scu zwie­dza­ją­cy mie­li rów­nież oka­zję na dal­sze wysłu­cha­nie wykła­du doty­czą­ce­go histo­rii i współ­cze­sno­ści pol­skie­go par­la­men­ta­ry­zmu.

Poseł RP Anna Dąbrow­ska – Bana­szek opro­wa­dzi­ła zwie­dza­ją­cych mię­dzy inny­mi po Hal­lu Głów­nym Sej­mu. W lip­cu 2004 Pre­zy­dium Sej­mu zde­cy­do­wa­ło o uczcze­niu pamię­ci par­la­men­ta­rzy­stów II RP – ofiar lat woj­ny i oku­pa­cji. Zde­cy­do­wa­no o umiesz­cze­niu w holu głów­nym gma­chu sej­mo­we­go mar­mu­ro­wej tabli­cy z ich nazwi­ska­mi. Zna­la­zło się tam rów­nież nazwi­sko Win­cen­te­go Kociu­by rol­ni­ka, poli­ty­ka II Rze­czy­po­spo­li­tej, posła na Sejm, aresz­to­wa­ne­go 5 czerw­ca 1940 w Kra­snym­sta­wie przez gesta­po, wię­zio­ne­go w Cheł­mie. 3 i 4 lip­ca 1940 z gru­pą naj­praw­do­po­dob­niej 36 osób roz­strze­la­ne­go w Kumo­wej Doli­nie k. Cheł­ma. W tym miej­scu wyeks­po­no­wa­no tak­że tabli­cę upa­mięt­nia­ją­cą par­la­men­ta­rzy­stów, któ­rzy zgi­nę­li w kata­stro­fie lot­ni­czej pod Smo­leń­skiem.

Prze­cha­dza­jąc się sej­mo­wy­mi kory­ta­rza­mi ucznio­wie mie­li moż­li­wość spo­tka­nia wie­lu zna­nych poli­ty­ków i dzien­ni­ka­rzy. Zwie­dza­nie Sej­mu uwiecz­nio­ne zosta­ło na wspól­nym zdję­ciu Poseł na Sejm RP IX kaden­cji Anny Dąbrow­skiej – Bana­szek i mło­dzie­ży Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych.
Uczest­ni­cy wyciecz­ki zwie­dza­li następ­nie Muzeum Łazien­ki Kró­lew­skie – let­nią rezy­den­cję Sta­ni­sła­wa Augu­sta, ostat­nie­go kró­la Rze­czy­po­spo­li­tej. Począt­ki zało­że­nia się­ga­ją XVII wie­ku i od tego cza­su sta­no­wi­ła ona tło dla naj­waż­niej­szych wyda­rzeń zwią­za­nych z histo­rią Pol­ski – była sie­dzi­bą m.in. kró­la Augu­sta II, car­skiej rodzi­ny Roma­no­wów, w XX wie­ku miesz­ka­li na jej tere­nie mar­sza­łek Józef Pił­sud­ski czy pre­zy­dent Gabriel Naru­to­wicz.

Pięk­nie zre­kon­stru­owa­ne wnę­trza obiek­tów pała­co­wych, jak i zacho­wa­ne ory­gi­nal­ne przed­mio­ty wywar­ły na mło­dzie­ży nie­za­po­mnia­ne wra­że­nia.

Koor­dy­na­tor wyjaz­du Mariusz Śli­wa – nauczy­ciel histo­rii i wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie oraz mło­dzież, wyra­ża­ją ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia Poseł na Sejm RP Annie Dąbrow­skiej – Bana­szek za pomoc w orga­ni­za­cji wyciecz­ki do Sejmu.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„167”]