Echa Kon­sty­tu­cji 3 Maja w moim regionie

Echa Kon­sty­tu­cji 3 Maja w moim regionie

maj 2022r.

Dnia 7 maja 2022r. w Radzy­niu Pod­la­skim na tere­nie zespo­łu pała­co­wo-par­ko­we­go ”w sce­ne­rii Pała­cu Potoc­kich odby­ła się gala fina­ło­wa woje­wódz­kie­go kon­kur­su „Echa Kon­sty­tu­cji 3 Maja w moim regio­nie”. Kon­kurs został zor­ga­ni­zo­wa­ny przez Poseł do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go Beatę Mazu­rek oraz Tere­sę Misiuk – Lubel­skie­go Kura­to­ra Oświa­ty pod Hono­ro­wym Patro­na­tem Jaro­sła­wa Sta­wiar­skie­go, Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Lubel­skie­go.

Uro­czy­stość popro­wa­dził Arka­diusz Kwie­ciń­ski z Dele­ga­tu­ry w Cheł­mie Lubel­skie­go Kura­to­rium Oświa­ty. Spo­tka­nie uświet­nił występ Chó­ru Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 2 w Radzy­niu Pod­la­skim pod kie­row­nic­twem Doro­ty Baran. W sło­wie wstęp­nym Arka­diusz Kwie­ciń­ski pod­kre­ślił, że Kon­sty­tu­cja 3 Maja jako pierw­szy tego typu akt w Euro­pie i dru­gi w świe­cie po Kon­sty­tu­cji Sta­nów Zjed­no­czo­nych, była prze­ja­wem wia­ry w Pol­skę, odzwier­cie­dle­niem dążeń podej­mo­wa­nych w celu utrzy­ma­nia nie­za­leż­no­ści pań­stwa, a celem kon­kur­su jest prze­ka­zy­wa­nie prze­sła­nia Kon­sty­tu­cji Trze­cio­ma­jo­wej kolej­nym poko­le­niom.

Tema­tem kon­kur­su była pro­ble­ma­ty­ka zwią­za­na z Kon­sty­tu­cją 3 Maja, jako aktem nio­są­cym gwa­ran­cje swo­bód oby­wa­tel­skich, tra­dy­cji chrze­ści­jań­skich, tole­ran­cji i ogól­no­ludz­kich war­to­ści, for­ma­mi upa­mięt­nia­nia wyda­rze­nia oraz jego wpły­wem na kształ­to­wa­nie się póź­niej­szej toż­sa­mo­ści suwe­ren­ne­go naro­du pol­skie­go.

Kon­kurs prze­zna­czo­ny był dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych i ponad­pod­sta­wo­wych woje­wódz­twa lubel­skie­go. W kon­kur­sie wzię­ło udział 467 uczniów z całe­go woje­wódz­twa, w tym 174 napi­sa­ło utwo­ry poetyc­kie, a 293 wyko­na­ło pra­ce pla­stycz­ne. Nagro­dzo­nych zosta­ło 12 prac: po trzy pla­stycz­ne i lite­rac­kie w każ­dej z dwóch kate­go­rii: szkół pod­sta­wo­wych i ponad­pod­sta­wo­wych. Zosta­ły one zapre­zen­to­wa­ne na wysta­wie pod­czas uro­czy­sto­ści. Jak pod­kre­śla­no, pod­su­mo­wa­nie kon­kur­su odby­ło się w Radzy­niu Pod­la­skim, gdyż w tutej­szym Pała­cu Potoc­kich pra­co­wa­no nad zało­że­nia­mi Kon­sty­tu­cji 3 Maja.

Lau­re­at­ką kon­kur­su zosta­ła uczen­ni­ca Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie kla­sy 2G Julia Maj­dań­ska w kate­go­rii prac pla­stycz­nych.

Po prze­mó­wie­niach nastą­pi­ło wrę­cze­nie nagród lau­re­atom i ich opie­ku­nom. Auto­rzy wier­szy poświę­co­nych Kon­sty­tu­cji 3 Maja odczy­ta­li swo­je utwo­ry.

Infor­ma­cje na temat kon­kur­su przy­go­to­wał p. Mariusz Śliwa.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„168”]