250. ROCZNICA UTWORZENIA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

250. ROCZNICA UTWORZENIA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

„Zacną rze­czą jest uczyć się, lecz jesz­cze zacniej­szą- nauczać.”

Mark Twa­in

13 paź­dzier­ni­ka 2023 r. w naszej szko­le świę­to­wa­li­śmy Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej, potocz­nie zwa­ny Dniem Nauczy­cie­la. Z tej oka­zji spo­łecz­ność szko­ły wzię­ła udział w uro­czy­stej aka­de­mii. W czę­ści ofi­cjal­nej głos zabrał Dyrek­tor ZST, pan Grze­gorz Czy­żyk, któ­ry zło­żył ser­decz­ne życze­nia wszyst­kim pra­cow­ni­kom szko­ły, podzię­ko­wał im za trud wkła­da­ny w kształ­ce­nie i wycho­wa­nie mło­dzie­ży. Dyrek­tor odczy­tał tak­że listy oka­zjo­nal­ne: od Lubel­skiej Kura­tor Oświa­ty, pani Tere­sy Misiuk i od Pre­zy­den­ta Mia­sta Chełm, pana Jaku­ba Banasz­ka. Następ­nie wrę­czył wyróż­nio­nym nauczy­cie­lom i pra­cow­ni­kom admi­ni­stra­cji i obsłu­gi nagro­dy za szcze­gól­ne osią­gnię­cia w pracy.
W trak­cie spo­tka­nia głos zabra­ła tak­że prze­wod­ni­czą­ca szkol­nej Rady Rodzi­ców, pani Doro­ta Omie­lań­czyk, pod­kre­śla­jąc, że tyl­ko dzię­ki codzien­nej, cięż­kiej pra­cy nauczycieli

i wszyst­kich pra­cow­ni­ków szko­ły Zespół Szkół Tech­nicz­nych jest „szko­łą z przyszłością”.
Po czę­ści ofi­cjal­nej, zebra­ni na uro­czy­sto­ści obej­rze­li krót­ką część arty­stycz­ną przy­go­to­wa­ną przez Samo­rząd Uczniow­ski. Mło­dzi arty­ści swo­ją wdzięcz­ność dla nauczy­cie­li wyra­zi­li muzy­ką, wier­szem, pio­sen­ką i tań­cem, a tak­że słod­kim upo­min­kiem dla każ­de­go-ser­cem z piernika.