632. URODZINY MIASTA CHEŁM

632. URODZINY MIASTA CHEŁM

Z oka­zji 632. uro­dzin Mia­sta Chełm w naszej szko­le ogło­szo­ny został kon­kurs foto­gra­ficz­ny: „Mój Chełm- moje mia­sto”. Mło­dzi adep­ci foto­gra­fii mie­li za zada­nie wyko­nać zdję­cia mia­sta w trzech kate­go­riach: Tech­ni­ka ‑Miej­sca prze­my­sło­we w Cheł­mie, Moje miej­sca w Cheł­mie oraz Archi­tek­tu­ra Cheł­ma. Wyko­na­ne przez mło­dzież pra­ce zachwy­ci­ły komi­sję kon­kur­so­wą ory­gi­nal­no­ścią, pomy­sło­wo­ścią i pro­fe­sjo­nal­nym, wpraw­nym okiem foto­gra­fów- amatorów.

Zwy­cięz­ca­mi kon­kur­su zostali:

  • Filip Dąbrow­ski
  • Paweł Wło­dar­czyk
  • Filip Mak­sy­miuk

Wyróż­nie­nia otrzymali:

  • Julia Dąbrow­ska
  • Oli­vier Janeczek
  • Oskar Ciem­niec­ki
  • Szy­mon Sawicki
  • Tomasz Dycz­ko

Wrę­cze­nie nagród i dyplo­mów uczest­ni­kom kon­kur­su foto­gra­ficz­ne­go odby­ło się 26.01.2024r., pod­czas uro­czy­stej aka­de­mii: „Uli­ca­mi niedź­wie­dzie­go gro­du”. Spo­tka­nie roz­po­czę­ło się od ode­gra­nia hej­na­łu Cheł­ma. W sce­na­riu­szu czę­ści arty­stycz­nej wyko­rzy­sta­no utwo­ry twór­ców zie­mi chełm­skiej: Danu­ty Agniesz­ki Kur­ce­wicz i Lon­gi­na Jana Okonia.