Matura poprawkowa - sierpień 2017

22 sierpnia 2017r. godzina 9.00   Uczniowie i członkowie komisji zgłaszają się na egzamin 22 sierpnia o godzinie 8.00.   [supsystic-tables id=52]   Nauczyciele oddelegowani do ZSGiH Matura poprawkowa ZSGiH Wojtaszak Ireneusz 22.08.2017 - godzina 8.00 Makuch-Smętkowska Paulina 22.08.2017 - godzina 8.00 Jezierski Wiesław 22.08.2017 - godzina 8.00 Rój Dariusz 22.08.2017 - godzina

Start

22 sierpnia 2017 - 08:00

End

22 sierpnia 2017 - 12:00

22 sierp­nia 2017r. godzi­na 9.00

Ucznio­wie i człon­ko­wie komi­sji zgła­sza­ją się na egza­min 22 sierp­nia o godzi­nie 8.00.

Word­Press Table

Nauczy­cie­le odde­le­go­wa­ni do ZSGiH

Matu­ra popraw­ko­wa ZSGiH

  1. Woj­ta­szak Ire­ne­usz 22.08.2017 – godzi­na 8.00
  2. Makuch-Smęt­kow­ska Pau­li­na 22.08.2017 – godzi­na 8.00
  3. Jezier­ski Wie­sław 22.08.2017 – godzi­na 8.00
  4. Rój Dariusz 22.08.2017 – godzi­na 8.00

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content