Matu­ra

Matu­ra

Jak co roku zakwi­tły kasz­ta­ny, a 7 maja 2024r. punk­tu­al­nie o 9.00 Absol­wen­ci roz­po­czę­li matu­ral­ny maraton.

Dro­dzy Maturzyści,

życzy­my Wam powo­dze­nia, wytrwa­ło­ści i wia­ry we wła­sne moż­li­wo­ści oraz lek­kie­go pió­ra, opty­mi­zmu, wyma­rzo­nych zadań i tematów.

Spo­łecz­ność ZST