Rzą­do­wy pro­gram roz­wi­ja­nia szkol­nej infra­struk­tu­ry oraz kom­pe­ten­cji uczniów i nauczy­cie­li w zakre­sie tech­no­lo­gii infor­ma­cyj­no-komu­ni­ka­cyj­nych na lata 2020 – 2024 – „Aktyw­na tablica”

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 IM. BOHATERÓW KOŁOBRZESKIEGO PUŁKU ARTYLERII W CHEŁMIE w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych im. Gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza-Szysz­ko w Chełmie

W ramach Rzą­do­we­go pro­gram roz­wi­ja­nia szkol­nej infra­struk­tu­ry oraz kom­pe­ten­cji uczniów i nauczy­cie­li w zakre­sie tech­no­lo­gii infor­ma­cyj­no-komu­ni­ka­cyj­nych na lata 2020 – 2024 – „Aktyw­na tabli­ca” zosta­ły zaku­pio­ne pomo­ce dydak­tycz­ne w posta­ci 2 szt. 75 calo­wych moni­to­rów interaktywnych.

War­tość dofi­nan­so­wa­nia: 11 520,00 zł

Cał­ko­wi­ta war­tość zada­nia:  14 400,00 zł

TECHNIKUM NR 2 w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych im. Gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza-Szysz­ko w Chełmie

W ramach Rzą­do­we­go pro­gram roz­wi­ja­nia szkol­nej infra­struk­tu­ry oraz kom­pe­ten­cji uczniów i nauczy­cie­li w zakre­sie tech­no­lo­gii infor­ma­cyj­no-komu­ni­ka­cyj­nych na lata 2020 – 2024 – „Aktyw­na tabli­ca” zosta­ły zaku­pio­ne pomo­ce dydak­tycz­ne w posta­ci 3 szt. lap­to­pów, 3 szt. pro­jek­to­rów mul­ti­me­dial­nych, 3 szt. głośników

War­tość dofi­nan­so­wa­nia: 13 120,00 zł

Cał­ko­wi­ta war­tość zada­nia: 16 400,00 zł