„Anty­mi­na” – pro­fi­lak­ty­ka w ryt­mie hip-hop

„Anty­mi­na” – pro­fi­lak­ty­ka w ryt­mie hip-hop

W dniu 8 listo­pa­da 2023 r. zor­ga­ni­zo­wa­no zaję­cia o cha­rak­te­rze pro­fi­lak­tycz­nym pt. „ANTYMINA”. Pro­jekt został prze­pro­wa­dzo­ny w for­mie kon­cer­tu HIP –HOP, w któ­rym poprzez histo­rie z życia wzię­te i tek­sty pio­se­nek, poru­sza­no wraż­li­we kwe­stie doty­czą­ce uza­leż­nie­nia i kon­se­kwen­cji zaży­wa­nia alko­ho­lu, nar­ko­ty­ków, tyto­niu i innych sub­stan­cji psy­cho­ak­tyw­nych. Pro­wa­dzą­cy zaję­cia Miro­sław Kol­czyk mówił tak­że o nie­po­ko­ją­cym aspek­cie nęka­nia i agre­sji wśród mło­dzie­ży. Raper inspi­ro­wał uczniów do aktyw­ne­go spę­dza­nia cza­su roz­wi­ja­jąc swo­je pasje i uzdol­nie­nia. W spo­tka­niu uczest­ni­czy­li ucznio­wie klas pierw­szych, dru­gich, czwar­tych i pią­tych tech­ni­kum i kla­sy dru­giej szko­ły branżowej.