Chełm­ska dru­ży­na naj­lep­sza na Olim­pia­dzie Wie­dzy o Wynalazczości.

Chełm­ska dru­ży­na naj­lep­sza na Olim­pia­dzie Wie­dzy o Wynalazczości.

Dru­ży­na repre­zen­tu­ją­ca okręg chełm­ski kolej­ny rok zdo­by­ła I miej­sce na 50 – edy­cji fina­łu ogól­no­pol­skie­go Olim­pia­dy Wie­dzy o Wyna­laz­czo­ści prze­pro­wa­dzo­ne­go w Regio­nal­nym Cen­trum Edu­ka­cji Zawo­do­wej w Nisku w dniach 22 – 23 marzec 2024 r., któ­re już po raz czwar­ty w swo­jej histo­rii gości­ło uczest­ni­ków fina­łu ogól­no­pol­skie­go Olim­pia­dy. Pierw­sze­go dnia, po uro­czy­stym otwar­ciu fina­łu doko­na­nym przez Dyrek­to­ra Liceum Pana Wacła­wa Pię­dla oraz Wice­pre­zy­den­ta PZSWiR Pana Zbi­gnie­wa Matusz­cza­ka, 76 uczest­ni­ków – uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych z tere­nu całe­go kra­ju, któ­rzy na pierw­szym eta­pie eli­mi­na­cji cen­tral­nych uzy­skać co naj­mniej 51% z testu skła­da­ją­ce­go się z 40 pytań roz­wią­zy­wa­li czte­ry zada­nia prak­tycz­ne oce­nia­ne przez Jury w składzie:

 • Tade­usz Wil­czar­ski – Prze­wod­ni­czą­cy Jury;
 • Ryszard Hubisz – Czło­nek Jury;
 • Rena­ta Koło­dziej – Czło­nek i Sekre­tarz Jury.
 • Hele­na Nisz­tuk – Czło­nek Jury;
 • Maciej Jaro­sław Tadel – Czło­nek Jury.

Po eta­pie pisem­nym, ucznio­wie wraz z opie­ku­na­mi mogli na chwi­lę zapo­mnieć o tru­dach rywa­li­za­cji, dzię­ki uczest­nic­twu w wyjeź­dzie tech­nicz­nym do Arma­tu­ry Kra­ków S.A. Zakład Pro­duk­cyj­ny w Nisku. W dru­gim dniu Olim­pia­dy, 10 naj­lep­szych uczniów z eta­pu pisem­ne­go bra­ło udział w eta­pie ust­nym, pod­czas któ­re­go mło­dzież zma­ga­ła się z pyta­nia­mi z czte­rech dzie­dzin: wyna­laz­czość, zna­ki towa­ro­we, histo­ria wyna­laz­ków i róż­ne. Po zacię­tej rywa­li­za­cji, tytu­ły lau­re­atów Olim­pia­dy otrzymali:

 1. Pęka­la Miko­łaj – okręg Mazowiecki
 2. Postu­rzyń­ska Iga – okręg Chełm­ski (I LO Chełm)
 3. Wojak Bar­tło­miej – okręg Pod­kar­pac­ki Północ
 4. Danis Alek­san­dra – okręg Wiel­ko­pol­ska Południowa
 5. Cze­re­pic­ki Mar­cin – okręg Biel­sko – Bialski
 6. Łat­ka Kamil – okręg Chełm­ski (I LO Chełm)
 7. Niwic­ki Fran­ci­szek – okręg Mało­pol­ski I
 8. Koło­dziej Blan­ka – okręg Koszaliński
 9. Szaj­ner Michał – okręg Chełm­ski (ZST Chełm kla­sa 5 KP)
 10. Łom­pieś Lena – okręg Pomorski

Fina­li­ści i lau­re­aci Olim­pia­dy Wie­dzy o Wyna­laz­czo­ści mogą sta­rać się o indek­sy na wybra­ne wydzia­ły reno­mo­wa­nych uczel­ni w Pol­sce poza pro­ce­du­rą rekru­ta­cyj­ną. Kla­sy­fi­ka­cja dru­ży­no­wa Olim­pia­dy przed­sta­wia się następująco:

1 miej­sce – okręg Chełmski 

2 miej­sce – okręg Wiel­ko­pol­ska Południowa

3 miej­sce – okręg Lubu­ski Południowy

Hono­ro­wy patro­nat nad Olim­pia­dą objął Mini­ster Edu­ka­cji i Nauki oraz Urząd Paten­to­wy RP. Patro­na­ty nad fina­łem ogól­no­pol­skim obję­li ponad­to: Poseł na Sejm RP – Pan Rafał Weber, Woje­wo­da Pod­kar­pac­ki – Pani Tere­sa Kubas Hul, Pod­kar­pac­ki Kura­tor Oświa­ty – Pani Doro­ta Nowak – Maluch­nik, Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Pod­kar­pac­kie­go – Pan Wła­dy­sław Ortyl, Sta­ro­sta Niżań­ski – Pan Robert Bed­narz. Spon­so­rem głów­nym fina­łu ogól­no­pol­skie­go Olim­pia­dy było przed­się­bior­stwo ELEKTROCIEPŁOWNIA Sta­lo­wa Wola S.A.

Pod­czas pod­su­mo­wa­nia Olim­pia­dy, bogac­two folk­lo­ru pol­skie­go zapre­zen­to­wał – Zespół Pie­śni i Tań­ca „Racła­wi­ce” im. Rodzi­ny Mirec­kich z Racławic.

Uczniów do olim­pia­dy przy­go­to­wy­wa­ły Pani Elż­bie­ta Lip­ska i Han­na Jarosz.