To już 90 lat!

Zespól Szkół Tech­nicz­nych im. gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza – Szysz­ko to naj­star­sza szko­ła tech­nicz­na w Cheł­mie, zbli­ża­ją­ca się do jubi­le­uszu 90-lecia.

Począt­ki ZST się­ga­ją 1927 r., kie­dy to powsta­ła Szko­ła Dokształ­ca­ją­ca Zawo­do­wa, funk­cjo­nu­ją­ca do 1947r., kształ­cą­cą rze­mieśl­ni­ków kra­wiec­twa, stolarstwa,szewstwa i foto­gra­fii. Na czas II woj­ny świa­to­wej dzia­łal­ność pla­ców­ki zosta­ła zawieszona.

W latach 1947 – 1950 szko­ła funk­cjo­no­wa­ła pod dyrek­cją Zeno­na Gawor­ka, jako Publicz­na Szko­ła Dokształ­ca­ją­ca Zawo­do­wa. Od 1949 roku przez 20 lat funk­cję dyrek­to­ra peł­nił Ste­fan Lipnicki.

W latach 1950 – 1965 szko­ła funk­cjo­no­wa­ła jako Zasad­ni­cza Szko­ła Zawo­do­wa, któ­ra w roku 1965 otrzy­ma­ła nr 1, co ozna­cza­ło, iż jest to naj­star­sza szko­ła w Chełmie.

W latach 1963 – 1966 powsta­ły budyn­ki szko­ły, warsz­ta­tów i inter­na­tu u zbie­gu ulic Wiej­skiej i Gra­nicz­nej, gdzie do dziś znaj­du­je się ZST.

W latach 1965 – 1975 funk­cjo­no­wa­ły już Zasad­ni­cza Szko­ła Zawo­do­wa nr 1, Liceum Zawo­do­we nr 2, od 1969 roku pod dyrek­cją Kazi­mie­rza Mate­li. Nada­no wów­czas ZSZ nr 1 imię Boha­te­rów Koło­brze­skie­go Puł­ku Arty­le­rii oraz ufun­do­wa­no sztandar.

W latach 1975 – 1990 szko­ła funk­cjo­no­wa­ła pod nazwą Zespół Szkół Mecha­nicz­no-Elek­trycz­nych oraz Zasad­ni­cza Szko­ła Gór­ni­cza Kopalń Lubel­skie­go Zagłę­bia Węglo­we­go. W 1981 roku posze­rzo­no kształ­ce­nie o kie­ru­nek tech­nik elek­tro­me­cha­nik. W tatach osiem­dzie­sią­tych z ini­cja­ty­wy ówcze­sne­go dyrek­to­ra Tade­usza Mar­ty­niu­ka roz­bu­do­wa­no szko­łę, powsta­ły: siłow­nia, świe­tli­ca oraz pra­cow­nie specjalistyczne.

W 1990 roku dzo szko­ły został włą­czo­ny Zespół Szkół Samo­cho­do­wych i przy­ję­ła ona nazwę Zespół Szkół Technicznych.

Sta­ra­nia o utwo­rze­nie w ZST Szko­ły Mistrzo­stwa Spor­to­we­go w zapa­sach w sty­lu kla­sycz­nym, uwień­czo­ne suk­ce­sem w 1994 r., to już ini­cja­ty­wa kolej­ne­go dyrek­to­ra ZST- Ryszar­da Masiewicza.

Pod­czas obcho­dów jubi­le­uszu 75-lecia patro­nem ZST został cheł­mia­nin z pocho­dze­nia – gen. Zyg­munt Piotr Bohusz-Szysz­ko. Szko­le został nada­ny sztan­dar, ufun­do­wa­ny głów­nie przez Fran­cisz­ka Bła­sia­ka, żoł­nie­rza wal­czą­ce­go m.in. w II Kor­pu­sie oraz przez poli­to­lo­ga Krzysz­to­fa Krzywińskiego.

Listo­pad 2007 roku to czas obcho­dów 80-lecia ist­nie­nia ZST pod dyrek­cją Bar­ba­ry Baluk. Było to spo­tka­nie poko­leń, któ­re sta­ło się oka­zja do dys­ku­sji na temat osią­gnięć szko­ły i jej pla­nów na przyszłość.

Zespół Szkół tech­nicz­nych jako jed­na z naj­lep­szych szkół zawo­do­wych w Pol­sce, odzna­czo­na zosta­ła Brą­zo­wą Tar­czą w Ran­kin­gu Naj­lep­szych Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych Per­spek­ty­wy 2015 oraz 2016.