Dofi­nan­so­wa­nie do zaku­pu podręczników

Dofi­nan­so­wa­nie do zaku­pu podręczników

Infor­ma­cja na temat pro­gra­mu „Wypraw­ka szkol­na”, rok szkol­ny 2016/2017

Dyrek­cja Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie infor­mu­je o moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia z dofi­nan­so­wa­nia do zaku­pu pod­ręcz­ni­ków na rok szkol­ny 2016/2017 w ramach Rzą­do­we­go pro­gra­mu pomo­cy uczniom „Wypraw­ka szkol­na”. Zain­te­re­so­wa­nych pro­si­my o skła­da­nie wnio­sków w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do dnia 05 wrze­śnia 2016 roku, zgod­nie z Zarzą­dze­niem Pre­zy­den­ta Mia­sta Chełm nr 569/16 z dnia 26 lip­ca 2016r.