DRZEWKO ZA SUROWCE WTÓRNE

DRZEWKO ZA SUROWCE WTÓRNE

Zespół Szkół Tech­nicz­nych im. gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza – Szysz­ko w Cheł­mie 4 listo­pa­da 2023r. wziął udział w akcji „Drzew­ko za surow­ce wtór­ne”. Mło­dzież wspól­nie z pra­cow­ni­ka­mi szko­ły doko­na­ła selek­cji zuży­te­go sprzę­tu elek­tro­nicz­ne­go i prze­ka­za­ła go pod­czas zbiór­ki fir­mie recy­klin­go­wej. Za prze­ka­za­ne elek­tro­śmie­ci ucznio­wie otrzy­ma­li sadzon­ki drze­wek oraz słod­ki upominek.