Dzień Łamań­ców Językowych

Dzień Łamań­ców Językowych

5 grud­nia 2022r.

W listo­pa­dzie przy­pa­da Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Łamań­ców Języ­ko­wych, czy­li trud­nych do wymó­wie­nie fraz. W języ­ku pol­skim ich nie bra­ku­je, wystar­czy przy­to­czyć kla­sycz­ne „W Szcze­brze­szy­nie chrząszcz brzmi w trzci­nie”. Wypo­wia­da­nie trud­nych zdań to oka­zja do zaba­wy i śmie­chu, a tak­że do spraw­dze­nia swo­ich umie­jęt­no­ści języ­ko­wych. Z ini­cja­ty­wy Samo­rzą­du Uczniow­skie­go taki dzień odbył się w naszej szko­le 24 listo­pa­da. Wszy­scy ucznio­wie mie­li moż­li­wość spraw­dze­nia się losu­jąc krót­ki tekst pełen trud­nych do wymó­wie­nia słów. Do ści­słe­go fina­łu zakwa­li­fi­ko­wa­li się Hubert Bra­cław­ski 2pg, Joan­na Sze­lest 3ig, Noemi Słyk 2pg, Paweł Zie­la­skow­ski 2pg, Ula Ślu­sar­ska 2pg, Szy­mon Mar­cy­niuk 1gb, Żane­ta Przy­cho­daj 4mmt. Roz­strzy­gnię­cie kon­kur­su odby­ło się w auli szkol­nej a komi­sja w skła­dzie: Pan Dyrek­tor Grze­gorz Czy­żyk, Pani wice­dy­rek­tor Beata Świ­der­ska, Pani Moni­ka Dymel i Pani Anna Bar­to­szew­ska wyło­ni­ła mistrza łamań­ców języ­ko­wych, któ­rym został Hubert Bracławski.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„196”]