ZST-nalia wspól­ne przy­wi­ta­nie pierw­sze­go dnia wiosny

ZST-nalia wspól­ne przy­wi­ta­nie pierw­sze­go dnia wiosny

marzec 2024r.

Dro­dzy Ósmoklasiści

Ser­decz­nie zapra­sza­my Was do naszej szko­ły na ZST-nalia wspól­ne przy­wi­ta­nie pierw­sze­go dnia wio­sny w czwar­tek 21 mar­ca 2024r. o godzi­nie 10:00.

W tym dniu poroz­ma­wia­cie ze star­szy­mi Kole­żan­ka­mi i Kole­ga­mi o inte­re­su­ją­cych Was zawo­dach, pozna­cie naszą szko­łę oraz będzie­cie mogli wziąć udział w spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nym na ten dzień kon­kur­sie.

Ser­decz­nie zapra­sza­my Spo­łecz­ność ZST

Pro­gram Dnia Otwar­tych Drzwi:

10:00- 11:00 Aula szkolna

 • POWITANIE
 • PREZENTACJA OFERTY EDUKACYJNEJ
 • CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA ZST-nalia przy­go­to­wa­na przez uczniów ZST
 • SPORTOWE POKAZY MŁODZIEŻY
 • INTERESUJĄCY KONKURS W BIBLIOTECE PT. „WIEM, ROZPOZNAJE, CZYTAM”
 • PREZENTACJA SZKOLNEGO KOŁA LIGI OBRONY KRAJU oraz PREZENTACJA BRONI I WYPOSAŻENIA WOJSKOWEGO 19 BRYGADY WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ
 • MATEMATYCZNY MARATON MATURALNY
 • MISTRZOSTWA ZST LEAGUE of LEGENDS

11:00- 13:00 Pra­cow­nie szkolne

Pre­zen­ta­cje zawodów

 • Tech­nik gra­fi­ki i poli­gra­fii cyfro­wej- sala 49
 • foto­gra­fia studyjna
 • retusz foto­gra­fii z wyko­rzy­sta­niem pro­gra­mu Ado­be Photoshop
 • Tech­nik gra­fi­ki i poli­gra­fii cyfro­wej- sala 50
 • wyci­na­nie plo­te­rem pro­jek­tów na folii winylowej
 • pro­jek­to­wa­nie i dru­ko­wa­nie zabaw­nych wizy­tó­wek z imie­niem i nazwiskiem
 • doci­na­nie wizy­tó­wek do for­ma­tu na maszy­nach introligatorskich
 • pro­jek­to­wa­nie z uży­ciem table­tu gra­ficz­ne­go w tym korek­ta i retusz fotografii.
 • Tech­nik infor­ma­tyk- sala 40
 • mon­to­wa­nie spe­cja­li­stycz­nych pro­ce­so­rów serwerowych
 • mon­to­wa­nie zasilaczy
 • pre­zen­to­wa­nie zesta­wów slo­tów DIMM do imple­men­ta­cji modu­łów ECC- Ram
 • two­rze­nie macie­rzy RAID z dys­ków SCSI
 • luto­wa­nie i roz­lu­to­wy­wa­nie kom­po­nen­tów na PCB.
 • Tech­nik pro­gra­mi­sta- sala 21
 • pro­gra­mo­wa­nie z zakre­su apli­ka­cji desk­to­po­wych, mobil­nych, inter­ne­to­wych typu klient, klient- ser­wer, webo­wych typu front- end oraz back- end.
 • Tech­nik mecha­tro­nik- sala 26
 • pre­zen­to­wa­nie insta­la­cji INTELIGENTNY DOM
 • pre­zen­to­wa­nie ukła­dów auto­ma­ty­ki sty­ko­wo- przekaźnikowej
 • pre­zen­to­wa­nie ukła­dów elek­tro- pneu­ma­tycz­nych z wyko­rzy­sta­niem ste­row­ni­ka PLC.
 • Tech­nik elek­tro­nik- sala 24
 • pro­jek­to­wa­nie obwo­dów drukowanych
 • pre­zen­ta­cja dzia­ła­nia cew­ki Tesli
 • pre­zen­ta­cja urzą­dzeń auto­ma­ty­ki przemysłowej.
 • pre­zen­ta­cja ukła­dów zbu­do­wa­nych w opar­ciu o plat­for­mę Ardu­ino oraz płyt­ki symu­la­cyj­nej AVR.
 • Tech­nik mecha­nik, tech­nik pojaz­dów samo­cho­do­wych, elek­tro­me­cha­nik pojaz­dów samo­cho­do­wych, mecha­nik pojaz­dów samo­cho­do­wych- sala 41
 • pojaz­dów samo­cho­do­wych, mecha­nik pojaz­dów samo­cho­do­wych- sala 41
 • pre­zen­ta­cja symu­la­cji dzia­ła­nia ukła­dów wtry­sko­wych i ukła­du ABS
 • pre­zen­ta­cja dia­gno­sko­pu KTS
 • pre­zen­ta­cja mode­lo­wa­nia czę­ści maszyn z uży­ciem pro­gra­mu Solid Edge
 • pre­zen­ta­cja obra­bia­rek ste­ro­wa­nych numerycznie
 • pre­zen­ta­cja mon­ta­żu maszyn i urządzeń.

Ponad­to cze­ka na Was poczę­stu­nek z woj­sko­wej kuch­ni polowej.