sb_elektryk

ELEKTRYK – 741103

ELEKTRYK zdo­bę­dzie umie­jęt­no­ści wyko­ny­wa­nia i prze­bu­do­wy insta­la­cji elek­trycz­nych, eks­plo­ata­cji i pomia­rów sie­ci elek­tro­ener­ge­tycz­nych i urzą­dzeń elek­trycz­nych. Zawód elek­try­ka według ran­kin­gu MEN jest jed­nym z naj­bar­dziej poszu­ki­wa­nych zawo­dów przy­szło­ści. Ucznio­wie zosta­ną przy­go­to­wa­ni do uzy­ska­nia upraw­nień SEP do 1kV.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

ELE.02. Mon­taż, uru­cha­mia­nie i kon­ser­wa­cja insta­la­cji, maszyn i urzą­dzeń elektrycznych

CELE KSZTAŁCENIA

Absol­went szko­ły jest przy­go­to­wa­ny do wyko­ny­wa­nia zadań zawodowych:
1) wyko­ny­wa­nia i uru­cha­mia­nia insta­la­cji elek­trycz­nych na pod­sta­wie doku­men­ta­cji technicznej,

2) mon­to­wa­nia i uru­cha­mia­nia maszyn i urzą­dzeń elek­trycz­nych na pod­sta­wie doku­men­ta­cji technicznej,

3) wyko­ny­wa­nia kon­ser­wa­cji insta­la­cji, maszyn i urzą­dzeń elektrycznych.

Absol­wen­ci szko­ły, któ­rzy zda­li egza­min potwier­dza­ją­cy kwa­li­fi­ka­cje w zawo­dzie w zakre­sie kwa­li­fi­ka­cji oraz posia­da­ją świa­dec­two ukoń­cze­nia szko­ły Bran­żo­wej I Stop­nia otrzy­mu­ją tytuł elektryka.

Po ukoń­cze­niu szko­ły absol­wen­ci mogą kon­ty­nu­ować naukę w Bran­żo­wej Szko­le II Stopnia.