Finał kon­kur­su Naukolatek

Finał kon­kur­su Naukolatek

Ucznio­wie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie – Filip Zając, Krzysz­tof Grel oraz Karol Step­czuk zakwa­li­fi­ko­wa­li się do fina­łu I edy­cji kon­kur­su „NAUKOLATEK – Nasto­let­ni Naukowiec”.

Pod­czas pre­zen­ta­cji fina­ło­wej, któ­ra odby­ła się 6 grud­nia 2023 roku w pre­sti­żo­wym Cen­trum Nowo­cze­sne­go Kształ­ce­nia Poli­tech­ni­ki Bia­ło­stoc­kiej, nasz zespół przed­sta­wił inno­wa­cyj­ny pro­jekt nauko­wy o nazwie Ener­giAu­to­Pelt. Jego kon­cep­cja opie­ra się na wyko­rzy­sta­niu ogniw Pel­tie­ra do odzy­ski­wa­nia ener­gii z oświe­tle­nia ulicz­ne­go. To nie­zwy­kle kre­atyw­ne podej­ście do efek­tyw­ne­go gospo­da­ro­wa­nia ener­gią wska­zu­je moż­li­wo­ści zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju w dzie­dzi­nie tech­no­lo­gii oraz jest dosko­na­łym przy­kła­dem prak­tycz­ne­go wyko­rzy­sta­nia ory­gi­nal­nych roz­wią­zań w codzien­nym życiu.

Kon­kurs „NAUKOLATEK – Nasto­let­ni Nauko­wiec” był czę­ścią ini­cja­ty­wy Poli­tech­nicz­nej Sie­ci VIA CARPATIA, któ­rej celem jest wspie­ra­nie uta­len­to­wa­nych uczniów w roz­wi­ja­niu ich pasji nauko­wej oraz eks­pe­ry­men­to­wa­nia z inno­wa­cyj­ny­mi pomysłami.

Cie­szy­my się, że nasze sta­ra­nia zosta­ły doce­nio­ne i zna­leź­li­śmy się w gro­nie fina­li­stów tego pre­sti­żo­we­go kon­kur­su. Wyda­rze­nie to odby­ło się pod egi­dą Cen­trum Nowo­cze­sne­go Kształ­ce­nia Poli­tech­ni­ki Bia­ło­stoc­kiej, co dodat­ko­wo pod­kre­śla­ło ran­gę i inspi­ru­ją­cy cha­rak­ter tej inicjatywy.