Finał Okrę­go­wy Olim­pia­dy Wie­dzy o Wynalazczości

Finał Okrę­go­wy Olim­pia­dy Wie­dzy o Wynalazczości

4.03.2024r. gości­li­śmy w naszej szko­le uczest­ni­ków 44 fina­łu okrę­go­we­go Olim­pia­dy Wie­dzy o Wyna­laz­czo­ści. W olim­pia­dzie wzię­ło udział 5 trzy­oso­bo­wych dru­żyn, któ­re repre­zen­to­wa­ły szkoły:

  1. Zespół Szkół Eko­no­micz­nych i Mun­du­ro­wych im. gen. Wła­dy­sła­wa Ander­sa w Chełmie
  2. I Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Ste­fa­na Czar­niec­kie­go w Chełmie
  3. I Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Wła­dy­sła­wa Jagieł­ły w Krasnymstawie
  4. IV Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce z Oddzia­ła­mi Inte­gra­cyj­ny­mi im. dr Jadwi­gi Młodowskiej
  5. Zespół Szkół Tech­nicz­nych im. Gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza-Szysz­ko w Chełmie.

Głów­nym orga­ni­za­to­rem olim­pia­dy jest Pol­ski Zwią­zek Sto­wa­rzy­szeń Wyna­laz­ców i Racjo­na­li­za­to­rów z sie­dzi­bą w War­sza­wie, przy współ­pra­cy: Mini­ster­stwa Edu­ka­cji i Nauki oraz Urzę­du Paten­to­we­go RP. Zgod­nie z tra­dy­cją, 44 edy­cja Olim­pia­dy Wie­dzy o Wyna­laz­czo­ści odby­wa się pod hono­ro­wym patro­na­tem Pana Jaku­ba Banasz­ka Pre­zy­den­ta Mia­sta Chełm.

W naszym mie­ście eli­mi­na­cje okrę­go­we orga­ni­zu­je corocz­nie „RKTiR” Sto­wa­rzy­sze­nie Edu­ka­cyj­no-Tech­nicz­ne pod nad­zo­rem Pani Elż­bie­ty Lip­skiej. Pyta­nia testo­we i prak­tycz­ne na eli­mi­na­cjach okrę­go­we przy­go­to­wu­je rzecz­nik paten­to­wy Pan mgr inż. Jerzy Jonak.

Olim­pia­da ma cha­rak­ter inter­dy­scy­pli­nar­ny, jest skie­ro­wa­na do mło­dzie­ży szkół ponad­pod­sta­wo­wych zain­te­re­so­wa­nej spra­wa­mi postę­pu tech­nicz­ne­go i wynalazczości.

Celem olim­pia­dy jest mię­dzy innymi:

- zapo­zna­nie mło­dzie­ży z pro­ble­ma­mi ochro­ny wła­sno­ści prze­my­sło­wej i intelektualnej,

- umie­jęt­ność zgła­sza­nia pro­jek­tów wyna­laz­czych do Urzę­du Paten­to­we­go w celu uzy­ska­nia ich ochrony.

Uczest­ni­cy eli­mi­na­cji odpo­wia­da­li na 40 pytań testo­wych oraz roz­wią­zy­wa­li trzy zada­nia prak­tycz­ne. Wszy­scy nasi ucznio­wie: Jakub Łopu­szyń­ski z kla­sy 5MMT, Michał Szaj­ner z 5KP i Rado­sław Świ­der­ski z 5I wyka­za­li się dużą zna­jo­mo­ścią prze­pi­sów pra­wa z zakre­su ochro­ny wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej, umie­jęt­no­ścią przy­go­to­wy­wa­nia doku­men­ta­cji zgło­sze­nio­wej do Urzę­du Paten­to­we­go, zna­jo­mo­ścią praw wyłącz­nych przy­zna­wa­nych w Pol­sce na pro­jek­ty wyna­laz­cze oraz histo­rią wyna­laz­ków. Wia­do­mo­ści i umie­jęt­no­ści wyma­ga­ne na tej olim­pia­dzie, wykra­cza­ją poza pod­sta­wę pro­gra­mo­wą szko­ły ponad­pod­sta­wo­wej, dla­te­go ucznio­wie wkła­da­ją dużo pra­cy, aby do niej się przy­go­to­wać. Lau­re­aci i fina­li­ści eli­mi­na­cji cen­tral­nych uzy­sku­ją wstęp na wie­le uczel­ni w Polsce.

Komi­tet Okrę­go­wy Olim­pia­dy Wie­dzy o Wyna­laz­czo­ści w Cheł­mie wyło­nił, zgod­nie z regu­la­mi­nem na eli­mi­na­cje cen­tral­ne trzy­oso­bo­wą dru­ży­nę uczniów, któ­rzy uzy­ska­li naj­wyż­szą licz­bę punktów.

Okręg chełm­ski na eli­mi­na­cjach cen­tral­nych, któ­re odbę­dą się w Nisku w dniach 21.03 – 22.03.2024r. będą repre­zen­to­wać: Iga Postu­rzyń­ska, Kamil Łat­ka z I LO w Cheł­mie i nasz kole­ga Michał Szaj­ner z kla­sy 5KP.

Wszyst­kim uczest­ni­kom gra­tu­lu­je­my i życzy­my suk­ce­su na eli­mi­na­cjach centralnych.

Pan Grze­gorz Czy­żyk dyrek­tor ZST w Cheł­mie i Zarząd RKTiR Sto­wa­rzy­sze­nia Edu­ka­cyj­no-Tech­nicz­ne­go w Cheł­mie skła­da podzię­ko­wa­nia Panu Witol­do­wi Gre­li za ufun­do­wa­nie uczest­ni­kom poczęstunku.