Inau­gu­ra­cja pro­jek­tu „Nauko­la­tek” – Nasto­let­ni Nauko­wiec reali­zo­wa­ne­go przy współ­pra­cy z Poli­tech­ni­ką Lubelską

Inau­gu­ra­cja pro­jek­tu „Nauko­la­tek” – Nasto­let­ni Nauko­wiec reali­zo­wa­ne­go przy współ­pra­cy z Poli­tech­ni­ką Lubelską

20 kwiet­nia 2023r.

W dniu 17 kwiet­nia 2023 r. odby­ła się inau­gu­ra­cja pro­jek­tu „Nauko­la­tek” – Nasto­let­ni Nauko­wiec reali­zo­wa­ne­go przy współ­pra­cy z Poli­tech­ni­ką Lubel­ską, w któ­rym udział bio­rą ucznio­wie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych kla­sy 2EK Filip Zając, Krzysz­tof Grel oraz Karol Step­czuk. Pod­czas inau­gu­ra­cji odby­ło się spo­tka­nie z Pro­rek­to­rem ds. nauki PL, prof. Woj­cie­chem Fra­nu­sem, spa­cer po kam­pu­sie Poli­tech­ni­ki Lubel­skiej, wizy­ta w stu­dio POLLUB.TV, zwie­dza­nie Cen­trum Inno­wa­cji i Zaawan­so­wa­nych Tech­no­lo­gii oraz spo­tka­nia indy­wi­du­al­ne z Opie­ku­na­mi nauko­wy­mi z ramie­nia Poli­tech­ni­ki Lubelskiej.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„211”]