Kier­masz podręczników

Kier­masz podręczników

wrze­sień 2022r.

W odpo­wie­dzi na potrze­by uczniów 03 wrze­śnia 2022r. został zor­ga­ni­zo­wa­ny
Kier­masz Pod­ręcz­ni­ków Uży­wa­nych, któ­ry potrwa do koń­ca mie­sią­ca.
Biblio­te­ka przyj­mu­je pod­ręcz­ni­ki do 16 wrze­śnia 2022r.
Regu­la­min kier­ma­szu jest do wglą­du u koor­dy­nu­ją­cych akcję nauczy­cie­li bibliotekarzy.