Kon­fe­ren­cja Check IT w Lublinie

Kon­fe­ren­cja Check IT w Lublinie

W dniu 5 mar­ca 2024 r. kla­sy 2I, 3MTI ora 4IP uczest­ni­czy­ły w kon­fe­ren­cji Check IT w Lubli­nie. Wyda­rze­nie orga­ni­zo­wa­ne było przez Wydział Stra­te­gii i Obsłu­gi Inwe­sto­rów Urzę­du Mia­sta Lublin przy współ­pra­cy z uczel­nia­mi, koła­mi nauko­wy­mi i spe­cja­li­sta­mi bran­ży IT.

Check IT to część ini­cja­ty­wy Lubel­ska Wyży­na IT, któ­rej celem jest poka­za­nie poten­cja­łu Lubel­skie­go ryn­ku IT w Lubli­nie. Dzię­ki przy­chyl­ne­mu kli­ma­to­wi mia­sta jest to jed­na z naj­szyb­ciej roz­wi­ja­ją­cych się gałę­zi lokal­nej gospodarki.

\W Lubel­skim Cen­trum Kon­fe­ren­cyj­nym , mło­dzież naszej szko­ły uczest­ni­czy­ła w pre­lek­cjach i warsz­ta­tach , zapo­zna­ła się ze sto­iska­mi uczel­ni, kół nauko­wych i firm lubel­skie­go sek­to­ra IT.

Uczest­ni­cy wyciecz­ki mie­li oka­zję poroz­ma­wiać z przed­sta­wi­cie­la­mi firm o swo­jej przy­szłej ścież­ce zawo­do­wej w sek­to­rze IT, a tak­że sko­rzy­stać z przy­go­to­wa­nej stre­fy gier, w któ­rej znaj­do­wa­ły się m.in.: robo­ty, dro­ny i gry.