Kon­kurs recytatorski

Kon­kurs recytatorski

sty­czeń 2023r.

W dniu 15 grud­nia 2022r. w Pań­stwo­wej Aka­de­mii Nauk Sto­so­wa­nych w Cheł­mie prze­pro­wa­dzo­ny został woje­wódz­ki kon­kurs recy­ta­tor­ski dla szkół ponad­pod­sta­wo­wych pt. „Wiel­kie damy poezji pol­skiej i ukra­iń­skiej-Wisła­wa Szym­bor­ska i Lina Kosten­ko”.
 
W wyda­rze­niu wzię­ło udział 4 uczniów naszej szko­ły: Vasy­li­sa Hyba kl. 1 Ga, Ania Skhu­mat kl. 1Ga, Niko­la Przy­byl­ska kl. 1Gb, Gabriel Mędrzec­ki kl. 1Gb.
 
Kon­kurs odby­wał się w dwóch kate­go­riach: recy­ta­cja w języ­ku pol­skim ‑wyróż­nie­nie otrzy­ma­ła Niko­la Przy­byl­ska oraz recy­ta­cja w języ­ku ukra­iń­skim – dru­gie miej­sce zdo­by­ła Vasy­li­sa Hyba.
Uczest­ni­ków przy­go­to­wa­ły panie: Doro­ta Senecz­ko-Babicz, Elż­bie­ta Wie­wiór, Moni­ka Dymel.